ظن متعارف

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افظن به موضوع یا حکم شرعی از راه‌های معمول را ظن متعارف می‌گویند.


معنای ظن متعارف

[ویرایش]

ظن متعارف، به معنای ظن به حکم شرعی و یا موضوعی است که حکم شرعی دارد و از راه‌ها و اسباب متعارف و مورد قبول شرع برای مکلف حاصل می‌شود. نوع مردم و عقلای عالم معمولاً از راه‌های متعارف به امری ظن پیدا می‌کنند، مانند: ظن حاصل از خبر واحد یا ظواهر کتاب یا اجماع منقول.

مستندات مقاله

[ویرایش]

محمدی، علی، شرح رسائل، ج۱، ص۸۳.
نائینی، محمد حسین، اجود التقریرات، ج۲، ص۴۱.

منبع

[ویرایش]

مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی    
جعبه ابزار