ظن ممنوع

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افظن محکوم به عدم اعتبار، به استناد دلیل ظنّی معتبر را ظن ممنوع می‌گویند.


معنای ظن ممنوع

[ویرایش]

ظن ممنوع، مقابل ظن مانع بوده و عبارت است از ظنی است که بر عدم اعتبار آن دلیل ظنی معتبری اقامه شده است، مثل آن که بر عدم اعتبار ظن حاصل از استحسان ( ظن ممنوع )، دلیل ظنی دیگری ـ ظن مانع ـ هم چون شهرت یا اجماع منقول اقامه شده باشد. در این که اقتضای مقدمات انسداد، رجحان ظن مانع است یا ظن ممنوع، یا تساقط هر دو، و یا تمسک به هر یک که قوی‌تر است، اختلاف وجود دارد.

مستندات مقاله

[ویرایش]

انصاری، مرتضی بن محمدامین، فرائد الاصول، ج۱، ص۲۶۱.
جزایری، محمدجعفر، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، ج۵، ص۷۵.
مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۲، ص۴۸۴.
ذهنی تهرانی، محمد جواد، تحریر الفصول، ج۴، ص۴۵۳.
فاضل لنکرانی، محمد، ایضاح الکفایة، ج۴، ص۴۲۳.

منبع

[ویرایش]

مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی    
جعبه ابزار