ظن موضوعی تمام موضوع

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افظن مأخوذ به عنوان تمام موضوع یک حکم شرعی را ظن موضوعی تمام موضوع می‌گویند.


معنای ظن موضوعی تمام موضوع

[ویرایش]

ظن موضوعی تمام موضوع، مقابل ظن موضوعی جزء موضوع، و به معنای ظنی است که در دلیل شرعی، تمام موضوع برای حکم قرار گرفته است؛ برای مثال، هرگاه شارع بگوید: " اذا ظننت بوجوب صلوة الجمعة یجب علیک التصدق "، ظن به وجوب نماز جمعه، تمام موضوع برای حکم وجوب تصدق است، چه نماز جمعه در واقع واجب باشد چه نباشد.

مستندات مقاله

[ویرایش]

فاضل لنکرانی، محمد، ایضاح الکفایة، ج۴، ص۱۰۹.
سبحانی، جعفر، المحصول فی علم الاصول، ج۳، ص۷۰.
نائینی، محمد حسین، اجود التقریرات، ج۲، ص۱۸.

منبع

[ویرایش]

مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی    
جعبه ابزار