ظن موضوعی جزء موضوع

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افظن مأخوذ به عنوان جزء موضوع یک حکم شرعی را ظن موضوعی جزء موضوع می‌گویند.


معنای ظن موضوعی جزء موضوع

[ویرایش]

ظن موضوعی جزء موضوع، مقابل ظن موضوعی تمام موضوع، و به معنای ظنی است که در دلیل شرعی، جزء موضوع حکم قرار گیرد؛ به این معنا که موضوع حکم، مرکب دارای اجزا است که یک جزء آن "ظن" می‌باشد؛ برای مثال، شارع می‌فرماید: " اذا کانت صلوة الجمعة واجبة و ظننت بها یجب علیک التصدق... " در این صورت، موضوع، دارای دو جزء است: یک جزء آن وجوب واقعی نماز جمعه و جزء دیگر آن ظن مکلف به وجوب آن می‌باشد، و در صورت فقدان هر یک از دو جزء، تصدق واجب نمی‌گردد، زیرا موضوع آن محقق نمی‌شود.

مستندات مقاله

[ویرایش]

فاضل لنکرانی، محمد، ایضاح الکفایة، ج۴، ص۱۰۹.
سبحانی، جعفر، المحصول فی علم الاصول، ج۳، ص۷۰.
نائینی، محمد حسین، اجودالتقریرات، ج۲، ص۱۸.

منبع

[ویرایش]

مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی    
جعبه ابزار