ظواهر کتاب

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمعانی به دست آمده از الفاظ قرآن، به سبب ظن نوعی را ظواهر کتاب نامیده می‌شود.


معنای ظواهر کتاب

[ویرایش]

هرگاه از الفاظ کتاب، ظن نوعی به معانی آن پیدا شود، به آن معانی، ظواهر الفاظ کتاب گفته می شود؛ به بیان دیگر، دلالت الفاظ کتاب بر معنای راجح نزد عرف را ظاهر کتاب می گویند. بنابراین، ظاهر کتاب، همان است که عرف از کتاب می فهمد.

نص کتاب از ظواهر کتاب نیست

[ویرایش]

آن چه قرآن به آن تصریح می نماید ـ نص کتاب ـ جزء ظواهر کتاب محسوب نمی شود.

حجیت ظواهر کتاب

[ویرایش]

دانشمندان اسلامی در حجیت ظواهر قرآن اختلاف نظر دارند ؛ اصولیون شیعه معتقدند ظواهر قرآن مطلقا حجت است، اما اخباری‌ها اعتقاد دارند ظاهر قرآن زمانی حجت است که اهل بیت(ع) آیه را تفسیر و معنا کرده باشند.

مستندات مقاله

[ویرایش]

بروجردی، حسین، نهایة الاصول، ج ۱,۲، ص۴۷۶.
انصاری، مرتضی بن محمدامین، فرائد الاصول، ج ۱، ص۵۶.
مغنیه، محمد جواد، علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید، ص۲۲۱.
حکیم، محمد سعید، المحکم فی اصول الفقه، ج ۳، ص۱۷۴.
موسوی بجنوردی، محمد، مقالات اصولی، ص۱۵.
اصفهانی، محمد حسین، الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة، ص۲۴۰.
فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل دراصول فقه، ج ۱۰، ص۲۵۴.

منبع

[ویرایش]

[http://islamicdoc.org/estelahnameh/estel.php?code_vag=۹۷۹۱۳&tittel=۳&name_vag=%D۸%B۸%D۹%۸۸%D۸%A۷%D۹%۸۷%D۸%B۱%۲۰%D۹%۸۳%D۸%AA%D۸%A۷%D۸%A۸&code_bek=۹۷۹۱۳
مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی]
جعبه ابزار