علم عروض و قافیه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعلم عروض و قافیه، مربوط به شعر و کلام منظوم می‌باشند.


حیطه علم عروض

[ویرایش]

علم عروض اشعار را از حیث وزن آنها مورد مطالعه قرار می‌دهد.
[۱] سید علیخان کبیر، الحدائق الندیه فی شرح الصمدیه، هجرت، قم، بی‌تا، ص۱۴.
یعنی چگونگی ایجاد وزن، صحت و سقم آن و برخی از شگردهایی که مخصوص احکام منظور است.
[۲] شمسیا، سیروس، آشنایی با عروض و قافیه، انتشارات فردوس، تهران، ۱۳۷۵، ج۱۲، ص۱۱ ـ ۱۲.
و به گفته خواجه نصیرالدین طوسی این علم به نوعی زیر مجموعه علم موسیقی می‌باشد.
[۳] اقباس، معظمه، شعر و شاعری در آثار خواجه نصیر الدین طوسی، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، ۱۳۷۰، ص۱۶۶.


حیطه علم قافیه

[ویرایش]

علم قافیه بررسی ارتباط حروف و یا کلمات آخر ابیات در شعر می‌پردازد.
[۴] سید علیخان کبیر، الحدائق الندیه فی شرح الصمدیه، هجرت، قم، بی‌تا،ص ۱۴.
و در این علم، تعریف و مشخص کردن دقیق حرف قافیه، کلمه قافیه، ردیف و... می‌پردازند و عیوب آن را مشخص می‌کنند.
[۵] شمسیا، سیروس، آشنایی با عروض و قافیه، انتشارات فردوس، تهران، ۱۳۷۵، ج۱۲، ص۸۹ ـ ۱۲۴.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. سید علیخان کبیر، الحدائق الندیه فی شرح الصمدیه، هجرت، قم، بی‌تا، ص۱۴.
۲. شمسیا، سیروس، آشنایی با عروض و قافیه، انتشارات فردوس، تهران، ۱۳۷۵، ج۱۲، ص۱۱ ـ ۱۲.
۳. اقباس، معظمه، شعر و شاعری در آثار خواجه نصیر الدین طوسی، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، ۱۳۷۰، ص۱۶۶.
۴. سید علیخان کبیر، الحدائق الندیه فی شرح الصمدیه، هجرت، قم، بی‌تا،ص ۱۴.
۵. شمسیا، سیروس، آشنایی با عروض و قافیه، انتشارات فردوس، تهران، ۱۳۷۵، ج۱۲، ص۸۹ ـ ۱۲۴.


منبع

[ویرایش]

سایت اندیشه قم    جعبه ابزار