غایب مفقود الاثر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افغایب مفقود الاثر به مفقودین جنگها گفته می شود.


منظورازغایب مفقود الاثر

[ویرایش]

غایب مفقود الاثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به‏
هیچ وجه خبری نباشد. (مانند مفقودین جنگها)
[۱] مجموعه کامل قوانین حقوقی جمهوری اسلامی( ۱۳۶۳)، ص۴۳۳.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مجموعه کامل قوانین حقوقی جمهوری اسلامی( ۱۳۶۳)، ص۴۳۳.


منبع

[ویرایش]

جمعی از نویسندگان، پژوهشکده تحقیقات اسلامی، اصطلاحات نظامی در فقه اسلامی، ص۹۳.
جعبه ابزار