فضایل الیاس (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افالیاس از پیامبران بنی اسرائیل و از نواده‌های هارون علیه‌السلام برادر موسی ـ علیه السلام ـ است، و از امام صادق ـ علیه السلام ـ نقل شده که الیاس از پیامبران عابد بنی اسرائیل بود.


احسان

[ویرایش]

الیاس علیه‌السّلام، از بندگان نیکوکار بود.
سلـم علی ال یاسین انا کذلک نجزی المحسنین.

اسوه بودن

[ویرایش]

الیاس علیه‌السّلام، الگوی هدایت یافته برای دیگران بود.
وزکریا ویحیی وعیسی والیاس.. اولـئک الذین هدی الله فبهدلـهم اقتده..

برتری

[ویرایش]

الیاس علیه‌السّلام، از جمله پیامبران برتری یافته از سوی خدا بر تمام مردم عصر خویش بود.
وزکریا ویحیی وعیسی والیاس.. و اسمـعیل والیسع ویونس ولوطا وکلا فضلنا علی العــلمین اولـئک الذین ءاتینـهم الکتـب و الحکم والنبوة... (عموم «العالمین»، احتمال دارد عموم عرفی بوده، مقصود از آن مردم عصر پیامبران یاد شده باشد و احتمال دارد عموم آن حقیقی ومقصود ازآن تمام انسان‌های دنیا باشد)
الیاس علیه‌السّلام، از جمله پیامبران برتری یافته بر مردم جهان بود.
وزکریا ویحیی وعیسی والیاس..و اسمـعیل والیسع ویونس ولوطا وکلا فضلنا علی العــلمین اولـئک الذین ءاتینـهم الکتـب و الحکم والنبوة...(عموم «العالمین»، احتمال دارد عموم عرفی بوده، مقصود از آن مردم عصر پیامبران یاد شده باشد و احتمال دارد عموم آن حقیقی ومقصود ازآن تمام انسان‌های دنیا باشد)

برگزیدگی

[ویرایش]

الیاس علیه‌السّلام از برگزیدگان خدا برای پیامبری بود.
و زکریا ویحیی وعیسی والیاس.. ومن ءابآئهم وذریتهم واخونهم واجتبینـهم وهدینـهم الی صرط مستقیم

حکمت

[ویرایش]

الیاس علیه‌السّلام برخوردار از حکمت الهی بود.
وزکریا ویحیی وعیسی والیاس کل من الصـلحین اولـئک الذین ءاتینـهم الکتـب والحکم...(«حکم» به معنای حکمت آمده است)

خوش نامی

[ویرایش]

در امت‌های پس از حضرت الیاس علیه‌السّلام به نیکی یاد شده است.
و ان الیاس لمن المرسلین وترکنا علیه فی الاخرین. (مقصود از «ترکنا» ابقای یاد نیک او میان آیندگان است).

دارای کتاب الهی

[ویرایش]

الیاس علیه‌السّلام برخوردار از آموزه‌های کتاب آسمانی است.
وزکریا ویحیی وعیسی والیاس.. اولـئک الذین ءاتینـهم الکتـب..

شایستگی سلام خدا

[ویرایش]

الیاس علیه‌السّلام برخوردار از درود و سلام خداوند است.
سلـم علی ال یاسین

صالح بودن

[ویرایش]

الیاس علیه‌السّلام، پیامبری صالح ، همانند زکریا علیه‌السّلام ، یحیی علیه‌السّلام و عیسی علیه‌السّلام است.
وزکریا ویحیی وعیسی والیاس کل من الصـلحین

عبودیت

[ویرایش]

الیاس علیه‌السّلام، از بندگان مؤمن خدا است.
سلـم علی ال یاسین انه من عبادنا المؤمنین

مقام قضاوت

[ویرایش]

الیاس علیه‌السّلام دارای مقام داوری از سوی خداوند بود.
وزکریا ویحیی وعیسی والیاس کل من الصـلحین اولـئک الذین ءاتینـهم الکتـب والحکم...(یکی از معانی «حکم»، داوری است).

هدایت یافتگی

[ویرایش]

الیاس علیه‌السّلام، بهره مند از هدایت خاص خداوند بود.
وزکریا ویحیی وعیسی والیاس... ... وهدینـهم الی صرط مستقیم اولـئک الذین هدی الله فبهدیـهم اقتده..

پانویس

[ویرایش]
 
۱. اصول کافی، کلینی، ج ۱، ص ۲۲۷.    
۲. صافات/سوره۳۷، آیه۱۳۰.    
۳. صافات/سوره۳۷، آیه۱۳۱.    
۴. انعام/سوره۶، آیه۸۵.    
۵. انعام/سوره۶، آیه۹۰.    
۶. انعام/سوره۶، آیه۸۵.    
۷. انعام/سوره۶، آیه۸۶.    
۸. انعام/سوره۶، آیه۸۹.    
۹. انعام/سوره۶، آیه۸۵.    
۱۰. انعام/سوره۶، آیه۸۶.    
۱۱. انعام/سوره۶، آیه۸۹.    
۱۲. انعام/سوره۶، آیه۸۵.    
۱۳. انعام/سوره۶، آیه۸۷.    
۱۴. انعام/سوره۶، آیه۸۵.    
۱۵. انعام/سوره۶، آیه۸۹.    
۱۶. مفردات راغب، راغب اصفهانی، ذیل واژه.    
۱۷. صافات/سوره۳۷، آیه۱۲۳.    
۱۸. صافات/سوره۳۷، آیه۱۲۹.    
۱۹. روح المعانی، آلوسی، ذیل آیه.    
۲۰. انعام/سوره۶، آیه۸۵.    
۲۱. انعام/سوره۶، آیه۸۹.    
۲۲. صافات/سوره۳۷، آیه۱۳۰.    
۲۳. انعام/سوره۶، آیه۸۵.    
۲۴. صافات/سوره۳۷، آیه۱۳۰.    
۲۵. صافات/سوره۳۷، آیه۱۳۲.    
۲۶. انعام/سوره۶، آیه۸۵.    
۲۷. انعام/سوره۶، آیه۸۹.    
۲۸. مفردات راغب، راغب اصفهانی، ذیل واژه.    
۲۹. انعام/سوره۶، آیه۸۵.    
۳۰. انعام/سوره۶، آیه۸۷.    
۳۱. انعام/سوره۶، آیه۹۰.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «فضایل الیاس (قرآن)».    جعبه ابزار