قدرت آصف بن برخیا

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعلاوه بر علمی که آصف بن برخیا داشتند دارای قدرت فوق العاده ای نیز بودند.


قدرت بی نظیر آصف بن برخیا

[ویرایش]

۱.مقهور بودن قدرت عفریت دربار سلیمان علیه‌السّلام در برابر قدرت و علم آصف بن برخیا مثال زدنی است.
قال عفریت من الجن انا ءاتیک به قبل ان تقوم من مقامک وانی علیه لقوی امین • قال الذی عنده علم من الکتب انا ءاتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک فلما رءاه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی.... (در پاسخ پرسش سلیمان علیه‌السّلام که چه کسی می‌تواند تخت بلقیس را پیش او حاضر کند، نخست عفریت، قدرت خویش را مطرح ساخت؛ ولی در برابر آصف بن برخیا که از علم کتاب بهره مند بود، مجالی برای قدرت نمایی عفریت نماند.)
۲.آصف بن برخیا، دارای توانایی فوق العاده بوده است.
قال الذی عنده علم من الکتب انا ءاتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک...

پانویس

[ویرایش]
 
۱. نمل/سوره۲۷، آیه۳۹.    
۲. نمل/سوره۲۷، آیه۴۰.    
۳. نمل/سوره۲۷، آیه۴۰.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ قرآن،مرکز فرهنگ و معارف قرآن،برگرفته از مقاله«قدرت آصف بن برخیا »جعبه ابزار