مجتهد حی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمجتهد زنده؛ بحث از اعتبار یا عدم اعتبار حیات در تقلید از مجتهد را مجتهد حی گویند.


مباحث جواز تقلید

[ویرایش]

درباره جواز تقلید از مجتهد، مباحثی در اصول مطرح است، از جمله این که:
آیا شرط تقلید از مجتهد، زنده بودن او است؟ اصولیون شیعه، حیات مجتهد را شرط تقلید از او دانسته و تقلید ابتدایی از میت را جایز نمی‌دانند، ولی علمای اخباری، تقلید ابتدایی از میت را جایز می‌دانند، اما از آن جا که مبنای این فتوا درست نیست، برخی از اصولیون شیعه در مسئله، مخالفت آنها را نادیده گرفته و ادعای اجماع نموده‌اند.

نظر علمای اهل سنت

[ویرایش]

برخی از علمای اهل سنت، تقلید ابتدایی از مجتهد میت را جایز دانسته‌اند و گروهی دیگر حتی تقلید از مجتهدان زنده را جایز ندانسته و آن را به تقلید از ائمه مذاهب چهارگانه اهل سنت منحصر می‌دانند، زیرا به بسته بودن باب اجتهاد معتقد هستند.
[۵] میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانین الاصول، ج۲، ص۱۲۸.


عناوین مرتبط

[ویرایش]

تقلید ابتدایی.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. طباطبایی حکیم، محمد تقی، الاصول العامة للفقه المقارن، ص (۶۵۰-۶۴۹).    
۲. صاحب معالم، حسن بن زین الدین، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ص۲۴۷.    
۳. سبحانی تبریزی، جعفر، الرسائل الاربع قواعد اصولیة و فقهیة، جزء ۳، ص۱۹۱.    
۴. خویی، ابوالقاسم، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، ص (۱۰۴-۹۵).    
۵. میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانین الاصول، ج۲، ص۱۲۸.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، برگرفته از مقاله «مجتهد حی».جعبه ابزار