مرجح تعبدی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشیء موجب ترجیح، به دلیل اعتبار شرع را مرجح تعبدی گویند.


تعریف

[ویرایش]

مرجح تعبدی، از اقسام مرجحات منصوص است؛ یعنی ترجیح دادن آن تعبدی است، نه این که چون موجب ظن به صدور یا مضمون و یا جهت صدور می‌گردد، مرجح است، مانند: ترجیح به اعدلیت، اورعیت و اوثقیت که از صفات راوی بوده و نشان دهنده شدت ورع و پرهیز از مشتبهات و یا شدت اهتمام به عبادات می‌باشد.
[۱] جزایری، محمدجعفر، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، ج۸، ص۲۲۷.
[۲] اصفهانی، محمد حسین، نهایة الدرایة فی شرح الکفایة، ج۳، ص۱۸۸.
[۳] مشکینی، علی، تحریر المعالم، ص۲۲۸.
[۴] آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۵۱۰.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. جزایری، محمدجعفر، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، ج۸، ص۲۲۷.
۲. اصفهانی، محمد حسین، نهایة الدرایة فی شرح الکفایة، ج۳، ص۱۸۸.
۳. مشکینی، علی، تحریر المعالم، ص۲۲۸.
۴. آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۵۱۰.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، برگرفته از مقاله «مرجح تعبدی».جعبه ابزار