مرحله فعلیت خام

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبه مرحله اعلان حکم به مکلّف برای تحریک وی به امتثال می‌گویند.


توضیح

[ویرایش]

مرحله فعلیت، از مراحل حکم بوده و به مرحله‌ای گفته می‌شود که شارع بعد از لحاظ کردن اقتضای حکم و در نظر گرفتن مصلحت یا مفسده انشا ی حکم، مکلف را به طرف انجام ماموربه تحریک و از ارتکاب منهی عنه منع می‌نماید.
به بیان دیگر، مرحله فعلیت، مرحله‌ای است که حکم انشایی در معرض اجرا قرار می‌گیرد؛ یعنی مولا در این مرحله با اعلان حکم، مکلف را به انجام واجب ( نماز ) و یا ترک حرام ( شرب خمر ) وا می‌دارد.
[۳] فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۴، ص۵۰.

در کتاب « منتقی الاصول » آمده است:
«ثالثها: مرتبة الفعلیة و هی ان یصل الحکم الی مرحلة البعث او الزجر او الترخیص الفعلی».
[۷] سبزواری، عبدالاعلی، تهذیب الاصول، ج۲، ص۱۸.
[۸] بروجردی، محمد، مبانی حقوق اسلامی (مختلف الاصول)، ص۱۸۴.
[۹] فیض، علیرضا، مبادی فقه و اصول، ص۳۰۷.
[۱۰] ذهنی تهرانی، محمد جواد، تحریر الفصول، ج۴، ص۱۸.
[۱۱] شیرازی، محمد، الوصول الی کفایة الاصول، ج۲، ص۳۵۳.
[۱۲] حکیم، محمد سعید، المحکم فی اصول الفقه، ج۱، ص۱۰۱.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. صدر، محمد باقر، بحوث فی علم الاصول، ج۴، ص۱۹۴.    
۲. خویی، ابوالقاسم، محاضرات فی اصول الفقه، ج۵، ص۳۲۹.    
۳. فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۴، ص۵۰.
۴. روحانی، محمد، منتقی الاصول، ج۴، ص۹۳.    
۵. مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، ص۱۲۳.    
۶. حکیم، محمد سعید، المحکم فی اصول الفقه، ج۱، ص۹۰.    
۷. سبزواری، عبدالاعلی، تهذیب الاصول، ج۲، ص۱۸.
۸. بروجردی، محمد، مبانی حقوق اسلامی (مختلف الاصول)، ص۱۸۴.
۹. فیض، علیرضا، مبادی فقه و اصول، ص۳۰۷.
۱۰. ذهنی تهرانی، محمد جواد، تحریر الفصول، ج۴، ص۱۸.
۱۱. شیرازی، محمد، الوصول الی کفایة الاصول، ج۲، ص۳۵۳.
۱۲. حکیم، محمد سعید، المحکم فی اصول الفقه، ج۱، ص۱۰۱.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، برگرفته از مقاله «مرحله فعلیت».جعبه ابزار