مستعیر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبه عاریه گیرنده و عاریه خواهنده مستعیر گویند.

فهرست مندرجات

۱ - منبع

منبع

[ویرایش]

جابری عربلو، محسن، فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامی، ص۱۵۹.جعبه ابزار