مفسران کلامی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمفسران دارای گرایش کلامی را مفسران کلامی گویند.


تعریف

[ویرایش]

مفسرانی که تفسیر خود را با عنایت خاص به بررسی مسائل کلامی و اعتقادی نگاشته‌اند، مفسران کلامی خوانده شده‌اند.

اسامی مفسران کلامی

[ویرایش]

اسامی عده‌ای از آنان به این شرح است:
۱. محمدامین بن محمد مختار جکنی الشنقیطی (۱۳۲۵ - ۱۳۹۳ق) از مفسران اهل سنت و صاحب تفسیر اضواءالبیان فی ایضاح القرآن بالقرآن ؛
۲. ناصرالدین ابوسعید عبدالله بن عمر بن محمد بیضاوی شیرازی (م حدود۶۸۵ تا ۷۱۹ق) از مفسران نامی اهل سنت و صاحب تفسیر انوارالتنزیل و اسرار التاویل معروف به « تفسیر بیضاوی »؛
۳. شهاب الدین سید محمود آلوسی بغدادی (۱۲۱۷ - ۱۲۷۰ق) از مفسران اهل سنت و صاحب تفسیر روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و السبع المثانی معروف به « تفسیر آلوسی »؛
۴. فخرالدین رازی (م ۵۴۳ - ۶۰۶ق) از مفسران اهل سنت و صاحب تفسیر مفاتیح الغیب که به تفسیرکبیر شهرت دارد؛
۵. علامه سید محمدحسین طباطبایی رحمة‌الله‌علیه (م ۱۳۲۱ - ۱۴۰۲ ق) صاحب تفسیر شریف المیزان .
[۱] ایازی، محمد علی، ۱۳۳۳ -، آشنایی باتفاسیرقرآن، ص(۱۰۹-۱۱۰).
[۲] ایازی، محمد علی، ۱۳۳۳ -، آشنایی باتفاسیرقرآن، ص(۸۱-۸۲).
[۳] ایازی، محمد علی، ۱۳۳۳ -، آشنایی باتفاسیرقرآن، ص۵۲.
[۴] ایازی، محمد علی، ۱۳۳۳ -، آشنایی باتفاسیرقرآن، ص۱۸.
[۵] ایازی، محمد علی، ۱۳۳۳ -، المفسرون حیاتهم ومنهجهم، ص(۷۰۳-۸۲).
[۶] ایازی، محمد علی، ۱۳۳۳ -، المفسرون حیاتهم ومنهجهم، ص(۶۵۰-۳۳).
[۷] ایازی، محمد علی، ۱۳۳۳ -، المفسرون حیاتهم ومنهجهم، ص۱۵۸.
[۸] ایازی، محمد علی، ۱۳۳۳ -، المفسرون حیاتهم ومنهجهم، ص۱۳۸.


عناوین مرتبط

[ویرایش]

تفاسیر کلامی ؛ تفسیر کلامی .

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ایازی، محمد علی، ۱۳۳۳ -، آشنایی باتفاسیرقرآن، ص(۱۰۹-۱۱۰).
۲. ایازی، محمد علی، ۱۳۳۳ -، آشنایی باتفاسیرقرآن، ص(۸۱-۸۲).
۳. ایازی، محمد علی، ۱۳۳۳ -، آشنایی باتفاسیرقرآن، ص۵۲.
۴. ایازی، محمد علی، ۱۳۳۳ -، آشنایی باتفاسیرقرآن، ص۱۸.
۵. ایازی، محمد علی، ۱۳۳۳ -، المفسرون حیاتهم ومنهجهم، ص(۷۰۳-۸۲).
۶. ایازی، محمد علی، ۱۳۳۳ -، المفسرون حیاتهم ومنهجهم، ص(۶۵۰-۳۳).
۷. ایازی، محمد علی، ۱۳۳۳ -، المفسرون حیاتهم ومنهجهم، ص۱۵۸.
۸. ایازی، محمد علی، ۱۳۳۳ -، المفسرون حیاتهم ومنهجهم، ص۱۳۸.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «مفسران کلامی».    جعبه ابزار