مقدمه غیر موصله

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمقدمه حاصل شده بدون تحقق ذی المقدمه را مقدمه غیر موصله می گویند.


تعریف

[ویرایش]

مقدمه غیر موصله، مقدمه‌ای است که بعد از تحقق آن در خارج، ذی المقدمه ( واجب ) در خارج محقق نمی‌گردد، خواه قصد وصول به ذی المقدمه باشد یا نباشد.

دیدگاه ها درباره مقدمه واجب

[ویرایش]

درباره مقدمه واجب چند دیدگاه وجود دارد؛

← نظر شیخ انصاری


برخی خود مقدمه را واجب می‌دانند، اما بعضی مقدمه به قصد وصول به ذی المقدمه را واجب می‌دانند خواه ذی المقدمه در خارج محقق گردد یا نگردد (نظر منسوب به شیخ انصاری »).

← نظر صاحب فصول


برخی نیز مقدمه‌ای را واجب می‌دانند که ایصال خارجی به ذی المقدمه داشته باشد و بعد از تحقق آن، ذی المقدمه نیز محقق گردد، خواه قصد وصول به آن شده باشد یا نشده باشد، که این مقدمه را مقدمه موصله و غیر آن را مقدمه غیر موصله می‌گویند (نظر منسوب به صاحب فصول ).

← نظر صاحب معالم


مرحوم « صاحب معالم » نظری دارد که نتیجه آن با دیدگاه شیخ انصاری در لزوم قصد وصول، یکی است، هر چند که او این قصد را قید وجوب دانسته و شیخ آن را قید واجب می‌داند.
[۵] جزایری، محمدجعفر، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، ج۲، ص۳۰۲.
[۶] محمدی، علی، شرح اصول فقه، ج۲، ص (۲۰۹-۲۰۶).


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۱، ص۲۴۰.    
۲. حکیم، محمد سعید، المحکم فی اصول الفقه، ج۲، ص۲۶۳.    
۳. حکیم، محمد سعید، المحکم فی اصول الفقه، ج۲، ص۲۷۲.    
۴. مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، ص۲۵۸.    
۵. جزایری، محمدجعفر، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، ج۲، ص۳۰۲.
۶. محمدی، علی، شرح اصول فقه، ج۲، ص (۲۰۹-۲۰۶).


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، برگرفته از مقاله «مقدمه غیر موصله».جعبه ابزار