مقدمه مباحه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمقدمه مباحه، مقدمه متصف به حکم شرعی اباحه می باشد.


تعریف

[ویرایش]

مقدمه مباحه، مقابل مقدمه محرمه بوده. و به این معنا است که خود مقدمه مباح می‌باشد هر چند ذی المقدمه واجب یا حرام باشد، مانند: فروختن لیوان به شخصی که ممکن است با این لیوان شراب بنوشد؛ در این جا مقدمه (فروختن لیوان) مباح است، اگر چه ذی المقدمه ( شرب خمر ) حرام می‌باشد.
[۱] اصفهانی، محمد حسین، الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة، ص۸۲.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اصفهانی، محمد حسین، الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة، ص۸۲.
۲. نائینی، محمد حسین، فوائد الاصول، ج۱، ص۲۸۹.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، برگرفته از « مقدمه مباحه».جعبه ابزار