نجات از استثمار (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعواملی برای نجات از استثمار در قرآن ذکر شده است که آنها را بیان می‌کنیم.


استمداد از خدا

[ویرایش]

اولین عامل رهایی از استثمار، استمداد و طلب از خداوند است:
«... قال... نستحی نسآءهم... قال موسی لقومه استعینوا بالله...» «... ( فرعون ) گفت... زنانشان را زنده نگاه می‌داریم... موسی به قوم خود گفت از خدا یاری جویید...».

تقوا

[ویرایش]

عاملی دیگر که سبب رهایی انسان‌ها از ستم استثمار می‌شود تقواست:
«... قال... ونستحی نسآءهم... قال موسی لقومه... والعـقبة للمتقین» «... (فرعون) گفت... زنانشان را زنده نگاه می‌داریم... موسی به قوم خود گفت... و فرجام (نیک) برای پرهیزگاران است».

صبر

[ویرایش]

«... قال... ونستحی نسآءهم وانا فوقهم قـهرون قال موسی لقومه... واصبروا ان الارض یورثها من یشاء من عباده...» «... (فرعون) گفت... زنانشان را زنده نگاه می‌داریم و ما بر آنان مسلطیم موسی به قوم خود گفت... و پایداری ورزید که زمین از آن خداست آن را به هر کس از بندگانش که بخواهد می‌دهد...».

پانویس

[ویرایش]
 
۱. اعراف/سوره۷، آیه۱۲۷.    
۲. اعراف/سوره۷، آیه۱۲۸.    
۳. اعراف/سوره۷، آیه۱۲۷.    
۴. اعراف/سوره۷، آیه۱۲۸.    
۵. اعراف/سوره۷، آیه۱۲۷.    
۶. اعراف/سوره۷، آیه۱۲۸.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «نجات از استثمار».    جعبه ابزار