نجوا برای آشتی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افیکی از صفات بد، نجوا کردن در جمع است مگر در جایی که به قصد آشتی باشد.


نجوای مثبت

[ویرایش]

روا بودن نجوا به قصد اصلاح و آشتی بین مردم از نظر قرآن اشکالی ندارد.
لا خیر فی کثیر من نجویهم الا من امر... او اصلـح بین الناس...

پانویس

[ویرایش]
 
۱. نساء/سوره۴، آیه۱۱۴.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ قرآن،مرکز فرهنگ و معارف قرآن،برگرفته از مقاله«نجوا برای آشتی»جعبه ابزار