وقف حذف

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افوقف حذف، حذف حرف آخر کلمه هنگام وقف را می‌گویند.


تعریف

[ویرایش]

«حذف» از کیفیات وقف و به معنای انداختن حرف آخر کلمه موقوفٌ علیه هنگام وقف است؛ مانند حذف همزه آخر کلمه در کلمات ذیل:
سوء --> سو؛ شیء --> شی؛ یشاء --> یشا.
[۱] بیگلری، حسن، سرالبیان فی علوم القرآن، ص۲۳۰.
[۲] فاضل گروسی، عبد الحسین، - ۱۳۲۴، تجویداستدلالی، ص۲۹۲.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. بیگلری، حسن، سرالبیان فی علوم القرآن، ص۲۳۰.
۲. فاضل گروسی، عبد الحسین، - ۱۳۲۴، تجویداستدلالی، ص۲۹۲.
۳. سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، ۸۴۹ - ۹۱۱ق، الاتقان فی علوم القرآن، ج۱، ص۳۰۷.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «وقف حذف»    جعبه ابزار