کتاب

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افکتاب یکی از اسمای قرآن کریم است.
کتاب واژه‌ای از زبان عربی به معنای مکتوب یعنی نوشته شده است.
باید به این نکته توجه داشت که در منابع اسلامی وقتی لفظ کتاب به کار برده می‌شود قرآن کریم مدنظر است.جعبه ابزار