کشور بلقیس (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسبا منطقه‌ای در حجاز بود که تقریبا یمن امروزی می‌شود و بلقیس ملکه آنجا بود.


سرزمین سبا

[ویرایش]

فمکث غیر بعید فقال احطت بما لم تحط به وجئتک من سبا بنبا یقین• انی وجدت امراة تملکهم واوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم.
«چندان طول نکشید (که هدهد آمد و) گفت من بر چیزی آگاهی یافتم که تو بر آن آگاهی نیافتی من از سرزمین سبا یک خبر قطعی برای تو آورده‌ام. من زنی را دیدم که بر آنها حکومت می‌کند و همه چیز در اختیار داشت (مخصوصا) تخت عظیمی دارد».

تفسیر آیه

[ویرایش]

ضمیر در (مکث) به سلیمان برمی‌گردد، که در این صورت معنا این می‌شود که: سلیمان بعد از تهدید هدهد، مختصری مکث کرد، احتمال هم دارد که ضمیر مذکور به خود هدهد برگردد و معنا این باشد که: هدهد مختصری مکث کرد. مؤ ید احتمال اول، سیاق سابق و مؤ ید احتمال دوم، سیاق لاحق است.
و مراد از (احاطه) علم کامل است، یعنی من به چیزی احاطه یافتم که تو بدان اطلاع کافی و کامل نداری و چون هنوز معلوم نشده که آن چه چیز است جمله (و جئتک) که عطف تفسیری است آن را تفسیر می‌کند. و اما شهر (سبا) یکی از شهرهای یمن است، که آن روز پایتخت یمن بوده و کلمه (نباء) به معنای خبر مهم است و (یقین) به معنای چیزی است که شکی در آن نباشد.
و معنای آیه این است که: سلیمان و یا هدهد زمانی که خیلی هم طولانی نبود مکث کرد، سپس حاضر درگاه شد، سلیمان سبب غیبتش را پرسید و عتابش کرد، هدهد در پاسخ گفت: من از علم به چیزی احاطه یافته‌ام که تو بدان احاطه نداری و از سباء خبر مهمی آورده‌ام که هیچ شکی در آن نیست.
از این مضمون برمی آید که در آیه به منظور اختصار، چیزی حذف شده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. نمل/سوره۲۷، آیه۲۲.    
۲. نمل/سوره۲۷، آیه۲۳.    
۳. ترجمه تفسیر المیزان، سید محمد حسین طباطبائی، ج۱۵، ص۵۰۵.    
۴. تفسیر نمونه، آیت الله ناصر مکارم شیرازی، ج۱۵، ص۴۴۰.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «کشور بلقیس».    جعبه ابزار