کوتاه‌ترین سوره

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افکوتاه‌ترین سوره به سوره کوثر که کوچک ترین سوره قرآن می‌باشد اطلاق می‌شود.


کوچک ترین سوره قرآن

[ویرایش]

سوره کوثر، کوتاه‌ترین سوره قرآن است که سه آیه دارد و در مکه نازل شده است.
[۲] رامیار، محمود، ۱۳۰۱ - ۱۳۶۳، تاریخ قرآن، ص۵۸۲.
[۳] معرفت، محمد هادی، ۱۳۰۹ -۱۳۸۵، التمهید فی علوم القرآن، ج۱، ص۳۶۰.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. زرکشی، محمد بن بهادر، ۷۴۵ - ۷۹۴ق، البرهان فی علوم القرآن (باحاشیه)، ج۱، ص۲۵۲.    
۲. رامیار، محمود، ۱۳۰۱ - ۱۳۶۳، تاریخ قرآن، ص۵۸۲.
۳. معرفت، محمد هادی، ۱۳۰۹ -۱۳۸۵، التمهید فی علوم القرآن، ج۱، ص۳۶۰.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله«کوتاه‌ترین سوره».    جعبه ابزار