گردباد آتشین (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افکسانی که انفاقهای خود را، با ریا و منت و آزار، باطل می‌ کنند، همانند گردبادی از آتش است که یکجا همه درختان باغ را بسوزاند و نابود کند.


گردباد آتشین و سوختن باغ

[ویرایش]

گردباد آتشین، باعث سوزانیدن درختان باغ می‌شود:
ایود احدکم ان تکون له جنة من نخیل واعناب تجری من تحتها الانهـر له فیها من کل الثمرت... فاصابها اعصار فیه نار فاحترقت... «آیا کسی از شما دوست دارد که باغی از درختان خرما و انگور داشته باشد که از زیر درختان آن، نهرها بگذرد، و برای او در آن (باغ)، از هر گونه میوه‌ای وجود داشته باشد، در حالی که به سن پیری رسیده و فرزندانی (کوچک و) ضعیف دارد (در این هنگام،) گردبادی (کوبنده)، که در آن آتش (سوزانی) است، به آن برخورد کند و شعله ور گردد و بسوزد؟! (همین طور است حال کسانی که انفاقهای خود را، با ریا و منت و آزار، باطل می‌ کنند.) این چنین خداوند آیات خود را برای شما آشکار می‌ سازد شاید بیندیشید (و با اندیشه، راه حق را بیابید)» (اعصار به معنای گردباد و جمله «فیه نار» وصف سوزندگی آن است.)

پانویس

[ویرایش]
 
۱. المصباح، القیومی، ص۲۱۴، «عصر».    
۲. بقره/سوره۲، آیه۲۶۶.    
۳. ترجمه المیزان، علامه طباطبایی، ج۲، ص، ۶۰۱.    
۴. تفسیر نمونه، ناصر مکارم شیرازی، ج۲، ص، ۳۲۸.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «گردباد آتشین».    جعبه ابزار