آثار باستانی در بنی‌اسرائیل (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخداوند در قرآن از آثار باستانی درمیان قوم بنی اسرائیل که آیات الهی است خبر داده است.


تابوت

[ویرایش]

تابوت حامل آثاری از موسی و هارون علیهما السلام، در میان بنی اسرائیل صندوقچه‌ای از دوره اشموئیل علیه‌السّلام است.
الم تر الی الملا من بنی اسرءیل من بعد موسی اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا... • وقال لهم نبیهم ان ءایة ملکه ان یاتیکم التابوت فیه سکینة من ربکم وبقیة مما ترک ءال موسی وءال هـرون.. آیا مشاهده نکردی جمعی از بنی اسرائیل را بعد از موسی، که به پیامبر خود گفتند: «زمامدار (و فرماندهی) برای ما انتخاب کن! • و پیامبرشان به آنها گفت: «نشانه حکومت او، این است که (صندوق عهد) به سوی شما خواهد آمد. (همان صندوقی که) در آن، آرامشی از پروردگار شما، و یادگارهای خاندان موسی و هارون قرار دارد در حالی که فرشتگان ، آن را حمل می‌کنند. مقصود از «نبیهم» طبق نظریه بیشتر مفسران، اشموئیل علیه‌السّلام است.
علی بن ابراهیم روایت کرده که مراد از از «تابوت» صندوقی است که مادر موسی موسی را در میان آن گذاشته به دریا انداخت، و بنو اسرائیل بآن تبرک می جستند و آن را بر خود مبارک میدانستند، و حضرت موسی در وقت وفات الواح و درع خود و آنچه از علامات نبوت او بود در میان آن گذاشته بوصی خود یوشع سپرد، و این تابوت همیشه در میان بنی اسرائیل بود و باعث شرف و عزت ایشان بود، تا آنکه در مقام استخفاف آن در آمدند و کودکان ایشان در کوچه هاا با آن لعب و بازی می کردند، پس حق تعالی آن را بآسمان برد، و چون طالوت را بسلطنت مبعوث گردانید رد آن تابوت کرد.
[۴] تفسیر شریف لاهیجی، ج۱، ص: ۲۴۲


تابوت آیت الهی

[ویرایش]

تابوت بنی اسرائیل و آثار کهن باقی مانده از موسی و هارون علیهما السلام، آیه خدا برای بنی اسرائیل از دوران اشموئیل علیه‌السّلام است.
الم تر الی الملا من بنی اسرائیل... • وقال لهم نبیهم ان ءایة ملکه ان یاتیکم التابوت فیه سکینة من ربکم وبقیة مما ترک ءال موسی وءال هـرون تحمله الملـئکة ان فی ذلک لایة لکم ان کنتم مؤمنین. آیا مشاهده نکردی جمعی از بنی اسرائیل را بعد از موسی، که به پیامبر خود گفتند: « زمامدار(و فرماندهی) برای ما انتخاب کن! • و پیامبرشان به آنها گفت: «نشانه حکومت او، این است که (صندوق عهد) به سوی شما خواهد آمد. (همان صندوقی که) در آن، آرامشی از پروردگار شما، و یادگارهای خاندان موسی و هارون قرار دارد در حالی که فرشتگان، آن را حمل می‌کنند.


نشانه زمامداری طالوت

[ویرایش]

برگشتن صندوقچه بنی اسرائیل و آثار باقی مانده از خاندان موسی و هارون علیهما السلام به میان آنان، نشانه زمامداری طالوت است.
الم تر الی الملا من بنی اسرائیل... • و قال لهم نبیهم ان الله قد بعث لکم طالوت ملکا... • وقال لهم نبیهم ان ءایة ملکه ان یاتیکم التابوت فیه سکینة من ربکم وبقیة مما ترک ءال موسی وءال هـرون.. آیا مشاهده نکردی جمعی از بنی اسرائیل را بعد از موسی، که به پیامبر خود گفتند: «زمامدار (و فرماندهی) برای ما انتخاب کن! • و پیامبرشان به آنها گفت: «نشانه حکومت او، این است که (صندوق عهد) به سوی شما خواهد آمد. (همان صندوقی که) در آن، آرامشی از پروردگار شما، و یادگارهای خاندان موسی و هارون قرار دارد در حالی که فرشتگان، آن را حمل می‌کنند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. بقره/سوره۲، آیه۲۴۶..    
۲. بقره/سوره۲، آیه۲۴۸..    
۳. مجمع البیان، ج۱ ۲، ص۲۶۳.    
۴. تفسیر شریف لاهیجی، ج۱، ص: ۲۴۲
۵. بقره/سوره۲، آیه۲۴۶..    
۶. بقره/سوره۲، آیه۲۴۸..    
۷. بقره/سوره۲، آیه۲۴۶ - ۲۴۸..    منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «آثار باستانی در بنی‌اسرائیل (قرآن)».    
http://lib.eshia.ir/۱۵۳۹۳/۲/۲۶۳جعبه ابزار