آشکار

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآشکار به شیء یا فرد پیدا در مقابل شیء یا فرد پنهان و نهان اطلاق می‌شود و از آن در بابهای زکات، خمس، جهاد، تجارت، نکاح و حدود سخن رفته است.


عدم پرداخت وجوهات به مرتکب کبیره آشکار

[ویرایش]

ارتکاب آشکار گناه موجب جواز غیبت گناهکار است ، امّا در این که موجب عدم پرداخت زکاتو خمس
[۴] العروة الوثقی ج۲، ص۴۰۳.
به وی نیز می‏گردد، اختلاف است.

عدم ثبوت حد قذف مرتکب کبیره آشکار

[ویرایش]

قذف کسی که آشکارا مرتکب زنا یا لواط می‏شود، موجب ثبوت حد نمی‏باشد، لیکن در ثبوت تعزیر اختلاف است.

حد کافر شراب خوار

[ویرایش]

کافر اگر آشکارا شراب بنوشد، حد زده می‏شود.

اهل ذمه مرتکب محرمات آشکار

[ویرایش]

ارتکاب آشکار محرمات اسلامی به وسیله اهل ذمه، موجب نقض پیمان آنان است.

حمل آشکار سلاح توسط کفار

[ویرایش]

به کارگیری آشکار سلاح، در تحقق عنوان محارب معتبر است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام ج۲۲، ص۶۹.    
۲. العروة الوثقی ج۴، ص۲۲۶.    
۳. العروة الوثقی ج۴، ص۱۲۹.    
۴. العروة الوثقی ج۲، ص۴۰۳.
۵. جواهر الکلام ج۴۱، ص۴۱۷.    
۶. جواهر الکلام ج۴۱، ص۴۱۸.    
۷. جواهر الکلام ج۴۱، ص۴۶۰.    
۸. جواهر الکلام ج۲۱، ص۲۶۹.    
۹. جواهر الکلام ج۴۱، ص۵۷۰.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(کتابخانه دیجیتال)، ج۱، ص۱۲۶.جعبه ابزار