آیات صفت فوقیت

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآیات بیانگر علو خدا را آیات صفت فوقیت گویند.


معنای آیات صفت فوقیت

[ویرایش]

آیاتى را که بازگو کننده علو و برترى مقامى و معنوی خداوند سبحان است " آیات صفت فوقیت " مى نامند.

واژه فوق در قرآن

[ویرایش]

واژه " فوق " ۳۲ بار در قرآن آمده است که از این تعداد چهار بار و در چهار آیه " وصف فوقیت " به خداوند نسبت داده شده است ؛ مانند:
۱. آیه ۱۸ سوره انعام: " و هو القاهر فوق عباده و هو الحکیم الخبیر؛او است که بر بندگان خود، قاهر و مسلط است، و او است حکیم آگاه ".
۲. آیه ۶۱ سوره انعام : " و هو القاهر فوق عباده و یرسل علیکم حفظة؛او است که بر بندگان خود، تسلط کامل دارد، و مراقبانی بر شما مى گمارد ".
۳. آیه ۵۰ سوره نحل: " یخافون ربهم من فوقهم و یفعلون ما یؤمرون؛از پروردگار خود که بر فراز آن ها و حاکم بر آن ها است مى ترسند و آن چه فرمان داده مى شوند، همان مى کنند ".
۴. آیه ۱۰ سوره فتح: " یدالله فوق ایدیهم".

منظور از فوقیت خدا

[ویرایش]

منظور از " فوقیت خداوند " در این آیات، علو و بالا بودن حسی و مکانى نیست ؛ زیرا علو مکانی از اوصاف اجسام است و خداوند سبحان از آن منزه است. بلکه مراد علو و برتری مقامى و معنوی و احاطه علمى خداوند بر بندگان و قهر و تسلط و استیلا او بر انسان ها است. از این رو، تمسک به این آیات براى جسمیت خداوند و علو مکانى مردود است .

مستندات مقاله

[ویرایش]

طباطبایی، محمد حسین، المیزان فی تفسیرالقرآن، ج۷، ص۳۵-۳۶.    
طباطبایی، محمد حسین، المیزان فی تفسیرالقرآن، ج۱۸، ص۲۷۴-۲۷۵.    
مصطفوی، حسن، التحقیق فى کلمات القرآن، ج۹، ص۱۵۸-۱۶۱.
مکارم شیرازی، ناصر، پیام قرآن , روش تازه اى درتفسیر موضوعى قرآن، ج۴، ص۲۴۷.
سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، الاتقان فى علوم القرآن، ج۳، ص۲۲.
معرفت، محمد هادی، التمهید فى علوم القرآن، ج۳، ص۱۲۶-۱۳۷.
طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فى تفسیرالقرآن، ج۴، ص۲۱.
مکارم شیرازی، ناصر، تفسیرنمونه، ج۵، ص۱۷۴.
مکارم شیرازی، ناصر، تفسیرنمونه، ج۵، ص۲۷۳.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. انعام/سوره۶، آیه۱۸.    
۲. انعام/سوره۶، آیه۶۱.    
۳. نحل/سوره۱۶، آیه۵۰.    
۴. فتح/سوره۴۸، آیه۱۰.    


منبع

[ویرایش]

مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی.    جعبه ابزار