آیات مدنی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآیاتی که بعد از هجرت نازل شده هست را آیات مدنی گویند.


معنای آیات مدنی

[ویرایش]

در تعریف آیات مدنى اختلاف شده که چکیده آن چنین است:

← بر اساس معیار زمانی


۱ـ آیاتى که بعد از هجرت نازل شده، مدنى است، هر چند در مدینه نازل نشده باشد. این قول مشهور است ( معیار زمانی

← بر اساس معیار مکانی


۲ـ آیاتى که در مدینه نازل شده، مدنى است ( معیار مکانی

← بر اساس معیار خطابى


۳ـ آیاتى که خطاب به اهل مدینه است و غالباً با "یا أیها الّذین آمنوا " مخاطب قرار گرفته اند، آیات مدنى است ( معیار خطابی ). این قول منسوب به "ابن مسعود" است.

خصوصیات آیات مدنی

[ویرایش]

براى آیات مدنى ویژگى هایى ذکر شده که به برخى از آن ها اشاره مى شود:
۱ـ طولانى بودن سوره ها و آیات ؛
۲ـ جدال با اهل کتاب ؛
۳ـ تبیین احکام و مسائل فقهی؛
۴ـ تبیین احکام جهاد و دفاع و کثرت ذکر جهاد.
ویژگى هاى دیگرى هم ذکر شده که براى آگاهى از آنها به اصطلاح " ضوابط مکی و مدنى " و " ضوابط شایع مکى و مدنی " مراجعه شود.

مستندات مقاله

[ویرایش]

زرکشی، محمد بن بهادر، البرهان فى علوم القرآن، ج۱، ص۲۳۹.
سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، الاتقان فى علوم القرآن، ج۱، ص۳۶.
معرفت، محمد هادی، التمهید فى علوم القرآن، ص۱۲۹.
رامیار، محمود، تاریخ قرآن، ص۶.
زرقانی، محمد عبد العظیم، مناهل العرفان فى علوم القرآن، ج۱، ص۲۰۰.
اشیقر، محمدعلی، لمحات من تاریخ القرآن، ص۳۳۴.
جمعی از محققان، علوم القرآن عندالمفسرین، ج۱، ص۳۰۷.

منبع

[ویرایش]

مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی    جعبه ابزار