أجود الشروح فی شرح معالم الدین فی الأصول‌

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف«اجود الشروح فی شرح معالم الدین فی الاصول»، اثر عربی آیة الله، میرزا محسن دوزدوزانی است.


معرفی اجمالی کتاب

[ویرایش]

مشاهده رغبت به تحصیل علوم دینی و کثرت مشتاقان فهم مطالب کتاب معالم که از آثار حسن بن زین الدین، فرزند شهید ثانی است، موجب شده تا شارح محترم با تالیف کتابی در شرح مقاصد مؤلف، برای طلاب و دانش آموزان معارف دینی، موجبات منفعت و برای خود ذخیره‌ای در روز قیامت فراهم آورد.

ساختار کتاب

[ویرایش]

این کتاب، در سه جزء و دو مجلد تنظیم شده، ولی آنچه اکنون ما در صدد معرفی اش هستیم، دو جزء نخست و در واقع جلد اول این مجموعه است.
کتاب، بدون مقدمه و صرفا با اشاره شارح به وجه تسمیه آن، وارد متن و شرح شده است. در این مجموعه، مطالب کتاب «معالم»، با قلم درشت و داخل پرانتز و شرح آن، با قلم ریزتر و خارج از پرانتز آمده است. کتاب حاوی متن و شرح ادغام شده، اما مشخص می‌باشد.

گزارش محتوا

[ویرایش]

کتاب، با تعریف فقه و بیان رتبه و اجزای علوم آغاز می‌شود.
[۱] اجود الشروح فی شرح معالم الدین فی الاصول‌، ص۷.


← جزء نخست


و جزء نخست آن، دارای سه مطلب است.

←← مطلب اول


تقسیم لفظ و معنی و بیان حقیقت شرعیه و حقیقت و مجاز اولین مطلب، این جزء است.

←← مطلب دوم


مطلب بعد، در واقع از دو مبحث تشکیل شده:
مبحث نخست، در اوامر است و شامل موضوعاتی چون مره و تکرار،فور و تراخی،واجب تخییری،موسع،مفهوم شرط و وصف و... است؛
مبحث دوم، در باره نواهی و شامل موضوعاتی چون صیغه نهی،اجتماع امر و نهی،دلالت نهی بر دوام، تکرار و فساد و... است.

←← مطلب سوم


سومین مطلب این جزء، در عموم و خصوص است.

← جزء ذوم


دومین جزء کتاب، در باب مباحث تخصیص و اینکه آیا عام بعد از تخصیص، حقیقت است یا مجاز و حجت است یا نه، مطالبی را ارائه نموده است.
[۲] اجود الشروح فی شرح معالم الدین فی الاصول‌، ص۳۰۵.

بخش پایانی جلد نخست، با عنوان «فی ما یتعلق بالمخصص»، پیرامون بحث از استثنایی که در پی چند جمله آمده و تخصیص یا عدم تخصیص عام وقتی ضمیر به بخشی از آن رجوع کند و جواز تخصیص عام با مفهوم مخالف و جواز تخصیص کتاب با خبر واحد و بنای عام بر خاص می‌باشد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. اجود الشروح فی شرح معالم الدین فی الاصول‌، ص۷.
۲. اجود الشروح فی شرح معالم الدین فی الاصول‌، ص۳۰۵.


منبع

[ویرایش]

نرم افزار جامع اصول فقه، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.


رده‌های این صفحه : کتب اصولی شیعه
جعبه ابزار