اجزای مأموربه امر ظاهری از واقعی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاِجزای مأمورٌ به امر ظاهری از واقعی به کفایت عمل مطابق امر ظاهری - اصل یا اماراه - بعد از کشف خلاف اطلاق می‌شود.


تعریف

[ویرایش]

اِجزای مأمورٌبه امر ظاهری از واقعی، مقابل اجزای مأموربه امر ظاهری از ظاهری و به معنای کفایت انجام مأمورٌبه ظاهری از امر واقعی آن است؛ به این بیان که چنان چه مکلف به حکم واقعی جهل داشته و طبق مؤدای اصل و یا اماره معتبر عمل نماید و سپس خلاف آن با واقع آشکار گردد، عملی را که بر طبق امر ظاهری انجام داده، از واقع مجزی بوده و لازم نیست دوباره آن را انجام دهد. این بحث به تفصیل در « اجزای مأموربه امر ظاهری » آمده است.
[۳] اصفهانی، محمد حسین، بحوث فی الاصول، ص۱۲۵.
[۴] آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۱۱۰.
[۵] بروجردی، حسین، نهایة الاصول، ج۲، ۱، ص۱۴۸-۱۳۲.
[۶] موسوی بجنوردی، محمد، مقالات اصولی، ص۸۰.
[۱۳] فاضل لنکرانی، محمد، ایضاح الکفایة، ج۲، ص۱۳۸.
[۱۵] مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۱، ص۳۲۲-۳۲۱.
[۱۶] خمینی، مصطفی، تحریرات فی الاصول، ج۱، ص۳۷۳.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اصفهانی، محمد حسین، الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة، ص۱۱۶.    
۲. اصفهانی، محمد حسین، بحوث فی الاصول، ص۱۱۹.    
۳. اصفهانی، محمد حسین، بحوث فی الاصول، ص۱۲۵.
۴. آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۱۱۰.
۵. بروجردی، حسین، نهایة الاصول، ج۲، ۱، ص۱۴۸-۱۳۲.
۶. موسوی بجنوردی، محمد، مقالات اصولی، ص۸۰.
۷. نائینی، محمد حسین، اجود التقریرات، ج۱، ص۱۹۸-۱۹۷.    
۸. طباطبایی قمی، تقی، آراؤنا فی اصول الفقه، ج۱، ص۱۱۶.    
۹. طباطبایی قمی، تقی، آراؤنا فی اصول الفقه، ج۱، ص۱۱۹.    
۱۰. خمینی، روح الله، مناهج الوصول الی علم الاصول، ج۱، ص۳۰۲.    
۱۱. مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، ص۲۲-۲۱.    
۱۲. نائینی، محمد حسین، فوائد الاصول، ج۱، ۲، ص۲۴۶.    
۱۳. فاضل لنکرانی، محمد، ایضاح الکفایة، ج۲، ص۱۳۸.
۱۴. مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۱، ص۲۳۸-۲۳۵.    
۱۵. مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۱، ص۳۲۲-۳۲۱.
۱۶. خمینی، مصطفی، تحریرات فی الاصول، ج۱، ص۳۷۳.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، برگرفته از مقاله «اجزای مأموربه امر ظاهری از واقعی ».جعبه ابزار