احادیث نزول قرآن

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افروایات مربوط به کیفیت، زمان و مکان نزول آیات قرآن را احادیث نزول قرآن گویند.


منظور از احادیث نزول قرآن

[ویرایش]

منظور از "احادیث نزول قرآن"، احادیثى است که به گونه اى از نزول قرآن و کیفیت و یا تاریخ آن سخن مى گویند.

منابع احادیث نزول قرآن

[ویرایش]

این گونه احادیث را در منابع زیر مى توان یافت:
- الکافی، ج۲، ص۶۲۸؛
- تفسیر منسوب به امام حسن عسکری،(ع) ص۶۰ ـ۶۱؛
- تهذیب، ج۴، ص۱۹۴؛
- بحار الانوار، ج۱۸، ص۲۰۶ و ج۲، ص۳۹؛
- بخاری، باب بدءالوحى؛
- المستدرک حاکم، کتاب التفسیر، باب ما انزل القرآن جملة واحدة، ج۲، ص۲۲۲ و ۲۲۳؛
- فتح الباری، کتاب فضائل القرآن، باب نزول وحی، ج۹، ص۵؛
- البرهان، زرکشى، ج۱، ص۲۰۶ ـ ۲۰۸؛
- الاتقان، سیوطى، ج۱۶، ص۱۲۹ ـ ۱۳۳؛
- مناهل العرفان، زرقانى، ص۳۶ ـ ۴۰؛
- مروج الذهب، ج۲، ص۲۸۲؛
- طبقات ابن سعد، ج۱، ص۱۹۶ .

مستندات مقاله

[ویرایش]

معرفت، محمد هادی، التمهید فى علوم القرآن، ج۱، ص۲۲۴-۱۰۱.

منبع

[ویرایش]

مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی.    
جعبه ابزار