اوامر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاوامر یکی از عناوین اصلی مباحث الفاظ علم اصول فقه می باشد.


تعریف

[ویرایش]

اوامر، مقابل نواهی بوده و یکی از عناوین اصلی مباحث الفاظ می‌باشد. در مبحث اوامر، از موضوعاتی هم چون ماده امر، صیغه امر و معانی آنها، متعلق اوامر، تقسیمات واجب و غیر آن سخن به میان می‌آید.
[۲] مشکینی، علی، تحریر المعالم، ص۴۰.
[۶] سبزواری، عبدالاعلی، تهذیب الاصول، ج۱، ص۴۹.
[۱۱] آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۸۳.
[۱۲] فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۱، ص (۴۰۸- ۴۰۵).


عناوین مرتبط

[ویرایش]

صیغه امر؛
ماده امر؛
معانی امر.جعبه ابزار