برام

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبرام به دیگ های سنگی گفته می شود. برام( جمع «برمه»)از سنگی معروف در حجاز و یمن، ساخته می‌شد.
[۱] النهایة (ابن اثیر) واژه ی «برم».
و بر سنگ یا معدن برام با حذف مضاف، اطلاق شده است. از این عنوان به مناسبت در باب های طهارت، حج و احیاء موات یاد شده است.


برام در کلمات فقها

[ویرایش]

مراد از برام در کلمات فقها حجر البرام یا معدن البرام است.

تیمم بر سنگ برام

[ویرایش]

در اینکه تیمم بر سنگ سخت بدون غبار، مانند سنگ برام در حال اختیار، جایز می‌‌باشد یا نه، اختلاف است.

رمی با سنگ برام

[ویرایش]

از اعمال حج، رمی جمره است. در رمی، شرط است که با سنگ‌ریزه (حصا) انجام شود. در اینکه رمی با سنگ های معدنی نظیر سنگ برام، صحیح است یا نه، اختلاف می‌باشد.

اقسام معدن

[ویرایش]

معادن بر دوقسم است. معدن آشکار؛ که دستیابی به جوهر آن نیاز به تلاش ندارد و معدن پنهان. معدن آشکار با حیازت، تملک می‌شود نه با احیاء.

نوع معدن سنگ برام

[ویرایش]

فقها معدن برام را از معادن آشکار برشمرده‌اند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. النهایة (ابن اثیر) واژه ی «برم».
۲. المعتبر ج۱، ص ۳۷۶.    
۳. مدارک الاحکام ج۲، ص ۱۹۹.    
۴. الخلاف ج۲، ص ۳۴۲.    
۵. جواهر الکلام ج۱۹، ص ۹۳- ۹۴.    
۶. قواعد الاحکام ج۲، ص ۲۷۱.    
۷. جواهر الکلام ج۳۸، ص ۱۰۱.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۲، ص۹۰‌    جعبه ابزار