برانگیخته شدن امت‌ها (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افامت‌ها در قیامت برانگیخته می شوند، تا از اعمالشان آگاه شده، و حساب رسی شوند، و برحسب اعمالشان در روز قیامت مجازات شوند.


برانگیخته شدن شاهدی از هر امت

[ویرایش]

قیامت، صحنه برانگیخته شدن شاهدی از هر امت برای آن‌ها است:
فکیف اذا جئنا من کل امة بشهید وجئنا بک علی هـؤلاء شهیدا. «پس چگونه است (حال مردم‌) هنگامى كه از هر امتى گواهى (كه پیامبر آنان است بر اعمالشان‌) بياوريم، و تو را بر آنان گواه آوريم؟»
ویوم نبعث فی کل امة شهیدا علیهم من انفسهم وجئنا بک شهیدا علی هـؤلاء... «و (ياد كن‌) روزى را كه در هر امتى گواهى از خودشان بر آنان برمى ‌انگيزيم، و تو را [اى پیامبر اسلام!] بر اينان گواه مى ‌آوريم و اين کتاب را بر تو نازل كرديم كه بيانگر هر چيزى و هدایت و رحمت ومژده‌اى براى تسليم ‌شدگان (به فرمان‌هاى خدا) است»
ونزعنا من کل امة شهیدا فقلنا هاتوا برهـنکم فعلموا ان الحق لله... «و از هر امتى گواه مطلع و آگاهى (چون پيامبر يا امام معصوم يا شخصى عادل و صالح‌) بيرون مى‌ آوريم، و (در محضر او به امت‌) مى‌ گوييم: دليل خود را (بر درستى آیین شرک‌) بياوريد. پس براى آنان يقينى شود كه بى ‌ترديد حق (يعنى توحید ويژه خداست)....»

آگاهی از اعمال در قیامت

[ویرایش]

امت‌ها از اعمالشان در روز قیامت آگاه می شوند:
... کذلک زینا لکل امة عملهم ثم الی ربهم مرجعهم فینبئهم بما کانوا یعملون. « اين گونه براى هر امتى اعمالشان را آراستيم (تا به کیفر لجاجت و عنادشان گمان كنندكه آنچه انجام مى‌ دهند نيكوست،) سپس بازگشت همه آنان به سوى پروردگارشان خواهد بود، پس آنان را به اعمالى كه همواره انجام مى‌ دادند، آگاه مى ‌كند.»
و تری کل امة جاثیة کل امة تدعی الی کتـبها الیوم تجزون ما کنتم تعملون هـذا کتـبنا ینطق علیکم بالحق انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون. «و هر امتى را در آن روز به زانو درافتاده مى‌ بينى، (آن روز) هر امتى به سوى نامه اعمالش خوانده مى‌ شود (و به آنان مى‌ گويند:) امروز همان اعمالى كه همواره انجام مى‌ داديد به شما پاداش مى‌ دهند. اين نوشته ماست كه بر پايه حقّ و درستى بر ضد شما سخن مى‌ گويد زيرا ما آنچه را همواره انجام مى‌ داديد، مى ‌نوشتيم.»

گردآوری امت‌ها

[ویرایش]

امت‌های پیشین و پسین کنار هم، در قیامت گردآوری می شوند:
قل ان الاولین والاخرین لمجموعون الی میقـت یوم معلوم. «بگو: بى ‌ترديد همه پيشينيان وهمه پسينيان، براى وعده‌گاه روزى معين گرد آورده خواهند شد.»

خواری امت‌ها در قیامت

[ویرایش]

ناتوانی و خواری امت‌ها در قیامت آشکار می شود:
و تری کل امة جاثیة... «و هر امتى را در آن روز به زانو درافتاده مى‌ بينى....»

آشکاری صحت و سقم اختلافات

[ویرایش]

صحت و سقم اختلافات امت‌ها در قیامت آشکار می شود:
ولاتکونوا کالتی نقضت غزلها من بعد قوة انکـثا تتخذون‌ایمـنکم دخلا بینکم ان تکون امة هی اربی من امة انما یبلوکم الله به ولیبینن لکم یوم القیـمة ما کنتم فیه تختلفون. «و مانند آن (زنى‌) كه پشم‌هاى تابيده خود را پس از استحكام و استوارى وا مى‌ تابانيد، نباشيد كه سوگندهايتان را ميان خود به بهانه اينكه گروهى (چون مشرکان) از گروهى (چون مؤمنان‌) از نظر نفرات و امكانات افزون‌ترند، مايه خیانت و فساد قرار دهيد (به اين صورت كه از روى تظاهر، مؤمنان را با سوگندهايتان دلخوش كنيد كه با آنان هستيد، و در پشت پرده سوگندهايتان را بشكنيد، و به خيال اينكه از ضربه‌ هاى دشمن در امان بمانيد، به دشمن بپيونديد) جز اين نيست كه خدا شما را به وسيله آن [نفرات اندك وافزونى نفرات دشمن) آزمایش مى‌ كند، و روز قيامت آنچه را (از حق و باطل‌) همواره در آن اختلاف مى‌ كرديد، براى شما روشن مى ‌سازد. »

حساب رسی تکذیب کنندگان

[ویرایش]

تکذیب کنندگان از امت‌ها در روز قیامت گردآوری و بازداشت می شوند و از سوی خدا حساب رسی می شوند:
ویوم نحشر من کل امة فوجا ممن یکذب بـایـتنا فهم یوزعون. «و (ياد كن) روزى را كه از هر امتى گروهى از آنان را كه آیات ما را تکذیب مى‌ كنند، محشور مى‌ كنيم و آنان را (از حركت‌) باز مى‌ دارند (تا گروه‌هاى ديگر به آنان ملحق شوند).» ( «یوزعون» از «وزع» به معنای منع و بازداشتن است.

به زانو درآمدن امت‌ها

[ویرایش]

امت‌ها در روز قیامت به زانو درمی آیند:
و تری کل امة جاثیة.... «و هر امتى را در آن روز به زانو درافتاده مى‌ بينى....» («جاثیة» به معنای به زانو درآمدن است).

آگاهی از اعمال

[ویرایش]

هر امتی به کارنامه خود در قیامت جهت آگاهی از اعمال خویش فراخوانده می شود:
و تری کل امة جاثیة کل امة تدعی الی کتـبها هـذا کتـبنا ینطق علیکم بالحق انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون. «و هر امتى را در آن روز به زانو درافتاده مى‌ بينى، (آن روز) هر امتى به سوى نامه اعمالش خوانده مى‌ شود (و به آنان مى‌ گويند:) امروز همان اعمالى كه همواره انجام مى‌ داديد به شما پاداش مى‌ دهند. اين نوشته ماست كه بر پايه حقّ و درستى بر ضد شما سخن مى‌ گويد زيرا ما آنچه را همواره انجام مى ‌داديد، مى ‌نوشتيم.»

حساب رسی اعمال

[ویرایش]

اعمال امت‌ها در قیامت حساب رسی می شود:
... کذلک زینا لکل امة عملهم ثم الی ربهم مرجعهم فینبئهم بما کانوا یعملون. « اين گونه براى هر امتى اعمالشان را آراستيم (تا به كيفر لجاجت و عنادشان گمان كنندكه آنچه انجام مى ‌دهند نيكوست،) سپس بازگشت همه آنان به سوى پروردگارشان خواهد بود، پس آنان را به اعمالى كه همواره انجام مى‌ دادند، آگاه مى‌ كند.»

مجازات امت‌ها

[ویرایش]

امت‌ها، برحسب اعمالشان در روز قیامت مجازات می شوند:
و تری کل امة جاثیة کل امة تدعی الی کتـبها الیوم تجزون ما کنتم تعملون. «و هر امتى را در آن روز به زانو درافتاده مى‌ بينى، (آن روز) هر امتى به سوى نامه اعمالش خوانده مى ‌شود (و به آنان مى‌ گويند:) امروز همان اعمالى كه همواره انجام مى‌داديد به شما پاداش مى‌ دهند. اين نوشته ماست كه بر پايه حقّ و درستى بر ضد شما سخن مى ‌گويد زيرا ما آنچه را همواره انجام مى ‌داديد، مى ‌نوشتيم.»

آشکار شدن حقانیت خداوند

[ویرایش]

حقانیت خداوند و بطلان بافته‌های امت‌های افترازننده در قیامت آشکار می شود:
ونزعنا من کل امة شهیدا فقلنا هاتوا برهـنکم فعلموا ان الحق لله وضل عنهم ما کانوا یفترون. «و از هر امتى گواه مطلع و آگاهى (چون پيامبر يا امام معصوم يا شخصى عادل و صالح‌) بيرون مى‌ آوريم، و (در محضر او به امت‌) مى‌ گوييم: دليل خود را (بر درستى آيين شرك‌) بياوريد. پس براى آنان يقينى شود كه بى‌ ترديد حق (يعنى توحيد ويژه خداست)....»

عذاب برای امت‌های سرکش

[ویرایش]

عذابی سخت در قیامت برای امت‌های سرکش آماده شده:
وکاین من قریة عتت عن امر ربها ورسله فحاسبنـها حسابا شدیدا وعذبنـها عذابا نکرا اعد الله لهم عذابا شدیدا... «چه بسيار آبادى‌ها كه (اهلش) از فرمان پروردگارشان و فرستادگانش روى برگرداندند، پس ما آنان را به حساب سختى محاسبه كرديم و به عذاب بسيار شديدى عذاب نموديم و آنان کیفر سنگين کفر و كبرشان را چشيدند و سرانجام كارشان خسارت بود. خدا براى آنان (در آخرت‌) عذابى سخت آماده كرده است، پس اى خردمندان مؤمن! از خدا پروا كنيد. به راستى خدا به سوى شما وسيله تذكر نازل كرده است.»

پانویس

[ویرایش]
 
۱. نساء/سوره۴، آیه۴۱.    
۲. نحل/سوره۱۶، آیه۸۹.    
۳. قصص/سوره۲۸، آیه۷۵.    
۴. انعام/سوره۶، آیه۱۰۸.    
۵. جاثیه/سوره۴۵، آیه۲۸.    
۶. جاثیه/سوره۴۵، آیه۲۹.    
۷. واقعه/سوره۵۶، آیه۴۹.    
۸. واقعه/سوره۵۶، آیه۵۰.    
۹. جاثیه/سوره۴۵، آیه۲۸.    
۱۰. نحل/سوره۱۶، آیه۹۲.    
۱۱. لسان العرب، ابن منظور، ج۸، ص۳۹۰.    
۱۲. نمل/سوره۲۷، آیه۸۳.    
۱۳. لسان العرب، ابن منظور، ج۱۴، ص۱۳۲.    
۱۴. جاثیه/سوره۴۵، آیه۲۸.    
۱۵. جاثیه/سوره۴۵، آیه۲۸.    
۱۶. جاثیه/سوره۴۵، آیه۲۹.    
۱۷. انعام/سوره۶، آیه۱۰۸.    
۱۸. جاثیه/سوره۴۵، آیه۲۸.    
۱۹. قصص/سوره۲۸، آیه۷۵.    
۲۰. طلاق/سوره۶۵، آیه۸.    
۲۱. طلاق/سوره۶۵، آیه۱۰.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «برانگیخته شدن امت‌ها».    جعبه ابزار