تجوز

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمقصود حالت استعمال لفظ در معناى مجازی است.


معنای تجوز

[ویرایش]

تجوز، از اقسام احوال لفظ و حالتى است که به هنگام استعمال لفظ در معناى مجازى ، براى آن لفظ پیدا مى شود.

اصل لفظی

[ویرایش]

نکته : اصل در الفاظ ،عدم تجوز است ، زیرا استعمال لفظ در معناى مجازى به قرینه نیاز دارد؛ بر خلاف استعمال حقیقى.

مستندات مقاله

[ویرایش]

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج ۱، ص ۲۷    
فاضل لنكرانی ، محمد ، ایضاح الكفایة ، ج ۱ ، ص ۷۲-۷۳
شیرازی ، محمد ، الاصول ، ج ۱ ، ص ۳۷

منبع

[ویرایش]

مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی    جعبه ابزار