تزیین کاخ سلیمان (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افکاخ سلیمان علیه‌السلام مزین به بلور صاف و نقوش بلورین بود و پذیرایی حضرت سلیمان علیه‌السلام از ملکه سبا، در قصر تزیینی و ساخته شده از بلور صاف بوده است.


تزیین کاخ با بلور

[ویرایش]

کاخ سلیمان علیه‌السلام مزین به بلور صاف و نقوش بلورین بوده است: «قیل لها ادخلی الصرح... قال انه صرح ممرد من قواریر...» ...به او گفته شد داخل حیاط قصر شو، ... گفت (این آب نیست) بلکه قصری است از بلور صاف ... . («صرح» به معنای خانه عالی (قصر) مزین به نقوش است و «ممرد» به معنای مملس و سطح صاف است.)

پذیرایی از ملکه سبا

[ویرایش]

پذیرایی سلیمان علیه‌السلام از ملکه سبا، در قصر تزیینی و ساخته شده از بلور صاف بوده است: «... امراة تملکهم... • انه من سلیمـن... • قیل لها ادخلی الصرح... قال انه صرح ممرد من قواریر...»...زنی بر آنها حکومت می کند...•این نامه از سلیمان است....•به او گفته شد داخل حیاط قصر شو، ... گفت (این آب نیست) بلکه قصری است از بلور صاف ...

تزیین کاخ با آب

[ویرایش]

قرآن کریم می فرماید، حضرت سلیمان علیه‌السلام از آب، برای تزیین کاخ خود استفاده نموده است: «قیل لها ادخلی الصرح فلما راته حسبته لجة وکشفت عن ساقیها قال انه صرح ممرد من قواریر...» به او گفته شد داخل حیاط قصر شو، اما هنگامی که نظر به آن افکند پنداشت نهر آبی است و ساق پاهای خود را برهنه کرد (تا از آب بگذرد اما سلیمان) گفت (این آب نیست) بلکه قصری است از بلور صاف ... .(برخی احتمال داده‌اند که حضرت سلیمان علیه‌السلام با جاری کردن آب از زیر صحن کاخ ـ که کف پوش شیشه‌ای داشت ـ درصدد آزمایش عقل و معرفت ملکه سبأ بود. )

← معنای کلمات آیه شریفه


کلمه صرح به معنای قصر و هر بنایی است بلند و مشرف بر سایر بناها، و نیز به معنای محلی است که آن را تخت کرده باشند و سقف هم نداشته باشد و کلمه لجة به معنای آب بسیار زیاد است و کلمه ممرد اسم مفعول از تمرید است که به معنای صاف کردن است و کلمه قواریر به معنای شیشه است. و اگر فرمود: بدو گفته شد داخل صرح شو، گویا گوینده آن، بعضی از خدمتکاران سلیمان علیه‌السلام بوده، که در حضور او ملکه سباء را راهنمایی کرده که داخل شود و این رسم همه پادشاهان بزرگ است.

ایمان به نبوت

[ویرایش]

«فلما راته حسبته لجة و کشفت عن ساقیها» - یعنی وقتی ملکه سباء آن صرح را دید، خیال کرد استخری از آب است، (چون خیلی آن شیشه صاف بود) لذا جامه‌های خود را از ساق پا بالا زد تا دامنش تر نشود. «قال انه صرح ممرد من قواریر» - گوینده این سخن سلیمان است، که به آن زن، می‌گوید: این صرح، لجه نیست. بلکه صرحی است که از شیشه ساخته شده، پس ملکه سبا وقتی این همه عظمت از ملک سلیمان دید و نیز آن داستان را که از جریان هدهد و برگرداندن هدایا، و نیز آوردن تختش از سبأ به دربار وی به خاطر آورد، دیگر شکی برایش نماند که اینها همه معجزات و آیات نبوت او است و کار حزم و تدبیر نیست.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مفردات، راغب اصفهانی، ج۱، ص۲۷۹.    
۲. نمل/سوره۲۷، آیه۴۴.    
۳. نمل/سوره۲۷، آیه۲۳.    
۴. نمل/سوره۲۷، آیه۳۰.    
۵. نمل/سوره۲۷، آیه۴۴.    
۶. مجمع البیان، شیخ طبرسی، ج۷، ص۳۸۸.    
۷. نمل/سوره۲۷، آیه۴۴.    
۸. ترجمه تفسیر المیزان، علامه طباطبائی، ج۱۵، ص۵۲۲.    
۹. تفسیر نمونه، مکارم شیرازی، ج۱۵، ص۴۸۱.    
۱۰. تفسیر صافی، فیض کاشانی، ج۴، ص۶۸.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «تزیین کاخ سلیمان».    جعبه ابزار