تصویر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افیکی از موارد اختلاف در احکام کشیدن تصویر و ساختن مجسمه است که از آن در باب
تجارتتجارت به معانی خرید و فروش، مطلق کسب و داد و ستد، داد و ستد به قصد سود بردن است
و بحث شده است.


معنای لغویتصویر یعنی صورت چیزى را کشیدن (نقاشى) و یا ساختن (مجسمّه‏سازى)و نقش (مجسّمه و عکس).


تصویر به معنای نخستاز تصویر به معناى نخست در باب تجارت، بخش محرمه بحث شده است.

← حکم ساختن مجسمه


ساختن مجسّمه
صورتصورت، چهره شکل و هیئت پدیده‌ها است
موجودات داراى
روحروح آفريده‌ای از عالم غیب است که از آن در بابهايی نظير طهارت، صلات، تجارت، صید و ذباحه و دیات سخن گفته‌اند
مانند حیوانات و
انسانانسان اصلش از «إِنْسیان» است، زیرا لغت شناسان عربی، مصغّر آن را «اُنیسیانْ» دانسته اند
،
حرام==حرام در اصطلاح فقه== حرام در اصطلاح فقه، چیزی است که فعل آن شرعا سبب ذم و نکوهش گردد و یا امری است که فعل آن موجب عقاب شود
و گرفتن
مزدمزد عبارتست از آنچه كه در ازای كار انجام شده به فرد پرداخت می‌شود
براى ساختن آن
باطلباطل در لغت، قرآن و حدیث، اسم فاعل از بطلان است و دارای مفهوم تقابلی «ضد حق» است که در قرآن، حدیث، علوم بلاغی، منطق، فلسفه، فقه، اصول فقه، کلام و عرفان بسیار به کار رفته است
است.
در
حرمتحرمت به معنی حرام بودن است
نقاشی صورت موجودات ذی روح بلکه غیر ذى روح مانند درختان و نیز ساختن مجسمه آنها،
اختلافاختلاف ضد اتفاق است
است؛ هرچند بسیارى از فقها نسبت به موجودات غیر ذى روح بویژه نقاشى آنها قائل به
جوازجواز: اباحه، صحّت، عدم لزوم عقدو نافذ بودن
هستند.

تصویر به معنای دوماز تصویر به معناى دوم در باب و تجارت سخن گفته شده است.

← احکام تصویر در نماز


در اینکه تصویر یا صورت به این معنا مرادف با
تمثالصورت و شکل چیزی را تِمثال گویند
است یا آنکه صورت اختصاص به موجودات داراى روح دارد و تمثال اعم از آن مى‏باشد و یا برعکس، اختلاف است.
نماز خواندن با لباس یا انگشترى که نقش دارد بنابر مشهور
مکروهمکروه امری است که راجح الترک باشد
است. در اینکه
کراهتکَراهت به فتح کاف یکی از احکام خمسه تکلیفی می‌باشد
محدود به تصاویر داراى روح است و یا شامل تصاویر غیر ذى روح نیز مى‏شود، اختلاف است. قول مقابل مشهور، قول برخى قدما به
حرمتحرمت به معنی حرام بودن است
است.
نمازگزاردن در مقابل تصویر ذى روح بنابر مشهور کراهت دارد.
برخى قدما کراهت را به تصویر مجسّمه اختصاص داده‏اند.در اینکه کراهت، تنها به وجود تصویر در مقابل نمازگزار محدود مى‏شود یا
صرفصرف در بیع طلا و نقره استعمال می‌شود
بودن آن در اتاق موجب کراهت خواهد بود، هرچند مقابل نمازگزار نباشد، اختلاف است. کراهت با تغییر صورت به‏گونه‏اى که عنوان تصویر موجود ذى روح بر آن صادق نباشد و یا پوشاندن آن،
رفعرَفع به معنی منع از استمرار وجود یک شیء است
مى‏گردد.
برخى ایجاد تغییر در عضوى از اعضا مانند از بین بردن یک چشم یا یک دست را موجب
زوالزوال‏ هم به معنی متمایل شدن وهم به معنی زایل شدن است
یا
کراهتکَراهت به فتح کاف یکی از احکام خمسه تکلیفی می‌باشد
دانسته‏اند.

← حکم داد وستد تصویر


در جواز داد و ستد تصویر و نیز نگهدارى و استفاده آن، اختلاف است.
[۲۴] کتاب المکاسب ج۱، ص۱۹۰.
معروف میان قدما حرمت اکتساب و تجارت با تصاویر است.

پانویس


 
۱. جواهر الکلام ج۲۲، ص۴۱.    
۲. کتاب المکاسب ج۱، ص۱۸۳.    
۳. جواهر الکلام ج۲۲، ص۴۲-۴۳.    
۴. کتاب المکاسب ۱ج، ص۱۸۳-۱۸۸.    
۵. فقه الصادق ج۱۴، ص۲۱۸.    
۶. جواهر الکلام ج۸، ص۲۷۴.    
۷. جواهر الکلام ج۸، ص۲۷۶.    
۸. جواهر الکلام ج۸، ص۳۸۳-۳۸۴.    
۹. جواهر الکلام ج۸، ص۲۷۰.    
۱۰. جواهر الکلام ج۸، ص۲۷۴.    
۱۱. جواهر الکلام ج۸، ص۲۷۶.    
۱۲. النهایة، ص۹۹.    
۱۳. المهذب ج۱ ص۷۵.    
۱۴. جواهر الکلام ج۸، ص۳۸۳.    
۱۵. جواهر الکلام ج۸، ص۳۸۷.    
۱۶. المراسم العلویة، ص۶۵.    
۱۷. جواهر الکلام ج۸، ص۳۸۸.    
۱۸. جواهر الکلام ج۸، ص۳۹۳.    
۱۹. جواهر الکلام ج۸، ص۳۸۶.    
۲۰. جواهر الکلام ج۸، ص۳۹۳.    
۲۱. جواهر الکلام ج۸، ص۳۸۵.    
۲۲. الحدائق الناضرة ج۷، ص۱۵۷.    
۲۳. جواهر الکلام ج۲۲، ص۴۴.    
۲۴. کتاب المکاسب ج۱، ص۱۹۰.
۲۵. المقنعة، ص۵۸۷.    
۲۶. النهایة، ص۳۶۳.    
۲۷. کتاب السرائر ج۲، ص۲۱۵.    
۲۸. المراسم العلویة، ص۱۷۲.    


منبعفرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۲، ص۵۰۷.    
جعبه ابزار