تظاهر به فسق

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتظاهر به فسق‏ انجام علنی گناه با علم والتفات به گناه بودن آن در ملع عام.


معنای لغوی

[ویرایش]

تظاهر به فسق (تجاهر به فسق)آشکارا انجام دادن گناه.

بیان مراد

[ویرایش]

مراد از عنوان یاد شده، ارتکاب علنى گناه با علم و التفات به گناه بودن آن در مرئی و منظر دیگران است. ازاین‏رو، ارتکاب گناه از روى جهل یا سهو، تجاهر محسوب نمى‏شود؛ چنان‏که تظاهر به آن با عذر، هرچند غیر موجه- مانند همکارى با ظالم با ابزار معذور بودن در این کار- تجاهر به شمار نمى‏رود. و نیز بر تظاهر به گناه نزد دوستان و خواص یاران، تجاهر صدق نمى‏کند مگر آنکه شمارشان زیاد باشد.
[۲] المکاسب المحرّمة (امام خمینى)ج۱، ص۴۱۶.
از این عنوان به مناسبت در باب جهاد و تجارت سخن رفته است.

حکم تظاهر به گناه

[ویرایش]

تظاهر به گناه حرام است
[۴] مهذب الاحکام ج۱۵، ص۲۴۴.
و کسى که تظاهر به گناه مى‏کند، در شرع داراى حرمت نیست. ازاین‏رو، غیبت او نزد کسى که بر گناهش مطلع نیست جایز است و اگر کسى او را با عناوینى همچون فاسق، حقیر، پست (وضیع) و مانند آن از عناوین و القابى که استحقاق آن را دارد، خطاب کند، کیفر حد یا تعزیر بر او جارى نمى‏شود. البتّه در اینکه غیبت کردن از چنین شخصى مطلقا جایز است یا تنها در قلمرو گناهى که بدان تظاهر کرده، اختلاف است.

تظاهر به فسق کافر ذمی

[ویرایش]

از شرایط صحت عقد ذمه، تعهد کافر ذمی به عدم تظاهر به محرمات اسلامى است. در صورت تظاهر وى به منکرى مانند نوشیدن شراب، حکم اسلامى درباره او جاری و پیمان ذمّه‏اش باطل مى‏گردد

پانویس

[ویرایش]
 
۱. کتاب المکاسب ج۱، ۳۴۶.    
۲. المکاسب المحرّمة (امام خمینى)ج۱، ص۴۱۶.
۳. فقه الصادق ج۱۴، ص۳۷۰.    
۴. مهذب الاحکام ج۱۵، ص۲۴۴.
۵. جواهر الکلام ج۴۱، ص۴۱۲.    
۶. جواهر الکلام ج۲۲، ص۶۹.    
۷. کتاب المکاسب ج۱، ص۳۴۳.    
۸. کتاب المکاسب ج۱، ص۳۴۵.    
۹. جواهر الکلام ج۲۱، ص۲۶۹.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۲، ص۵۱۴.    جعبه ابزار