تورات

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتورات به کتاب آسمانی نازل شده بر حضرت موسی علی نبیّنا و آله و علیه السّلام گفته می شود.


تحریف تورات

[ویرایش]

تورات نیز همچون انجیل مورد تحریف قرار گرفته و احکام آن با نزول قرآن کریم، نسخ شده است.

اشتراک تورات و انجیل

[ویرایش]

تورات با انجیل در احکام مشترک است.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام،ج‌۲، ص۶۶۰‌.    جعبه ابزار