حایض متهم

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحائض متهم‏ به زنی می گویندکه مراعات پاکی و نجاست را نمی کندویکی از اقسام زن
حائض می باشد


تعریف حائض متهم‏

[ویرایش]

حائض متّهم به حائض ناپرهیز از نجاسات می گویند
[۱] الحدائق الناضرة ج۱ص ۴۲۳ و ۴۲۲

عنوان یاد شده در باب طهارت به كار رفته است

احکام حائض متهم

[ویرایش]

استفاده از سؤر حائض متهم، در وضو گرفتن، نوشیدن و مانند آن مکروه است. برخى، حكم یاد شده را به متهم و غیر متهم تعمیم داده‏اند. بعضى نیز گفته‏اند: مقتضاى نصوص، اختصاص کراهت به وضو است؛ بنابر این، استفاده از سؤر حائض در غیر وضو کراهت ندارد.
[۳] الحدائق الناضرةج۱ص ۴۲۰ و ۴۲۳پانویس

[ویرایش]
 
۱. الحدائق الناضرة ج۱ص ۴۲۳ و ۴۲۲
۲. جواهر الکلام ج ۱ص۳۷۷ - ۳۸۰    
۳. الحدائق الناضرةج۱ص ۴۲۰ و ۴۲۳


منبع

[ویرایش]

جمعي از پژوهشگران زير نظر سيد محمود هاشمي شاهرودي فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج‏۳، ص۱۹۲
جعبه ابزار