حدث و خبث

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر شرع مقدس اسلام آنچه كه مى‏تواند انسان را از حالت طهارت خارج كند بر دو قسم است.


انواع نجاست ها

[ویرایش]
اول نجاستهاى ظاهرى كه در اصطلاح فقه خبث ناميده مى‏شود و راه پاك شدن از آنها همان است كه در بحث مطهرات رساله‏هاى عمليه بيان شده.
دوم نجاستهاى باطنى كه در اصطلاح فقه حدث ناميده مى‏شود البته با ديد دقيق نمى‏توان حدث را نجاست ناميد بلكه حدث تنها يك حالت روانى ايجاد مى‏كند كه آمادگى عبادت و مناجات را از انسان مى‏گيرد.

پاك كننده هاي حدث و خبث

[ویرایش]
بنابر اين پاك كننده‏ها بايد بر دو قسم باشند:
۱. پاك كننده از خبث مثل استحمام و...
۲. پاك كننده از حدث.
آنچه كه مى‏تواند حدث را از وجود يك انسان رفع كند و به او آمادگى عبادت دهد سه چيز است كه عبارتند از وضو، غسل و تیمّم.

منبع

[ویرایش]
كتاب اخلاق، آيت الله عبدالله شبر، صفحه ۵۶
جعبه ابزار