حدیث صحیح لغیره

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحدیث صحیح لغیره، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به حدیثی که فاقد شرائط صحت باشد، لکن به واسطه امر خارجی محکوم به صحت گردد، گفته می‌شود.


تعاریف

[ویرایش]

اندیشمندان علوم حدیث درباره حدیث صحیح لغیره تعاریف ذیل را ارائه داده‌اند:

← تعریف اول


حدیثی است که به واسطه امر خارجی صحیح گشته و خود از عالی‌ترین صفات قبول روایت برخوردار نیست مانند حدیث حسن که چنان‌چه از راه دیگری که شرایط صحیح را داشته باشد روایت گردد این امر باعث می‌شود که آن حدیث حسن به حدیث صحیح تبدیل گردد.
یا راوی آن حدیث، عدل غیر تام الضبط باشد و آن حدیث به طریق دیگر تایید شده باشد.

← تعریف دوم


حدیثی است که علما آن را تلقی به قبول کرده‌اند ولی دارای سند صحیح نیست.

← تعریف سوم


حدیثی است که دارای سند صحیح نیست ولی موافق با آیه‌ای از قرآن یا موافق با اصول شریعت است.
دانشمندان اهل سنت، حدیث صحیح لغیره را از اقسام حدیث صحیح دانسته‌اند.

تعبیرات دیگر

[ویرایش]

از این اصطلاح به حدیث صحیح بالمتابعه، غیر صحیح بالمتابعه، خبر صحیح لغیره، روایت صحیح بالمتابعه، روایت صحیح لغیره، صحیح بالمتابعه و صحیح لغیره نیز تعبیر می‌شود.
[۱] نادرعلی، عادل، علوم حدیث و اصطلاحات آن، ص۱۱۲.
[۳] تهانوی، ظفراحمد، قواعد فی علوم الحدیث، ص۴۳۰.
[۴] مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۵، ص۹۹.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. نادرعلی، عادل، علوم حدیث و اصطلاحات آن، ص۱۱۲.
۲. قاسمی، محمد، قواعد التحدیث، ص۸۰.    
۳. تهانوی، ظفراحمد، قواعد فی علوم الحدیث، ص۴۳۰.
۴. مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۵، ص۹۹.


منبع

[ویرایش]

پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «حدیث صحیح لغیره»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۷/۲.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار