رباع

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبه خانه های مسکونی رباع گفته می شود که در فقه به آن پرداخته شده است که از آن در باب ارث سخن گفته‏اند.


معنای رِباع

[ویرایش]

رباع، خانه‏ ها، جمع «رَبْع» به معناى خانه مسکونی است.

احکام رباع

[ویرایش]

مفاد برخى روایات در مسئله ارث زوجه این است که زن از رباع ارث نمى ‏برد.بنابر قول مشهور به استناد روایات یاد شده و غیر آن زوجه از زمینی که در آن ساختمان بنا شده ارث نمى‏برد؛ لیکن از قیمت ساختمان ارث مى‏برد


پانویس

[ویرایش]
 
۱. لسان العرب، ج۸، ص۱۰۲.    
۲. وسائل الشیعة ج۲۶، ص۲۰۶.    
۳. مسالک الأفهام ج۱۳، ص۱۸۴-۱۸۵.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۵۳.    
جعبه ابزار