سماع

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسماع، به معنای شنیدن است.
سماع، حالتی در اهل تصوف برای سیر و سلوک معنوی می‌باشد.جعبه ابزار