سنگ خوار

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسنگ خوار نام پرنده‌ای است که شبیه کبوتر است با پر و بالی خاکی رنگ و قهوه‌ای که از آن به مناسبت در باب حج و اطعمه و اشربه نام برده‏اند.


معنای سنگ خوار

[ویرایش]

سنگ خوار (قطا) که در فارسى به آن «باقرقره» نیز گویند، پرنده‏اى شبیه کبوتر است با پر و بالى خاکى رنگ و قهوه‏اى، بالهاى نوک تیز، پاهاى کوتاه و تیز پرواز.

احکام سنگ خوار

[ویرایش]


← خوردن سنگ خوار


مرغ سنگ خوار از حلال گوشتان و خوردن آن روا است.
[۱] توضیح المسائل مراجع ج۲، ص۵۹۴.


← کفّاره کشتن سنگ خوار در حال احرام


کفاره کشتن سنگ خوار در حال احرام یک بره نر از شیر گرفته شده و علف خوار مى‏باشد
[۳] توضیح المناسک ص۱۰۶.


← کفّاره شکستن تخم سنگ خوار


اگر محرم تخم سنگ خوار را که به جوجه تبدیل شده و داراى حرکت است، بشکند و بر اثر آن جوجه بمیرد، باید به قولى یک بچه گوسفند (بره از شیر گرفته شده) و به قولى دیگر، گوسفند ماده‏اى که مى‏تواند آبستن شود، به عنوان کفاره قربانی کند و اگر تبدیل به جوجه نشده یا جوجه به حرکت در نیامده است، باید به تعداد تخمها، گوسفند ماده را با یک یا چند گوسفند نر در محلى گردآورد تا جفت گیرى نمایند و حاصل آن را در مکه قربانى کند.

←← اختلاف فقها در صورت ناتوانی محرم از اقدام یاد شده


در صورت ناتوانى از اقدام یاد شده، اختلاف شده که آیا بدل از هر تخم باید یک گوسفند قربانى کند و در صورت عدم امکان آن، بدل از هر تخم، ده فقیر را اطعام نماید و با ناتوانى از آن، در ازاى هر تخم، سه روز روزه بگیرد، یا اینکه قربانى کردن یک گوسفند در ازاى هر تخم واجب نیست، بلکه اطعام ده فقیر و با ناتوانى از آن، بدل از هر تخم، سه روز روزه واجب است.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. توضیح المسائل مراجع ج۲، ص۵۹۴.
۲. جواهر الکلام ج۲۰، ص۲۴۲.    
۳. توضیح المناسک ص۱۰۶.
۴. جواهر الکلام ج۲۰، ص۲۱۸-۲۲۴.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۵۴۰-۵۴۱.    
جعبه ابزار