صدای ناخوشایند جهنم (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر این مقاله به بررسی آیاتی که مربوط به اوصاف ناخوشایندی از جهنم می‌باشد می‌پردازیم.


صداهای ناخوشایند

[ویرایش]

... واعتدنا لمن کذب بالساعة سعیرا• اذا راتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظـا وزفیرا. «(اینها همه بهانه است) بلکه آنها قیامت را تکذیب کرده‌اند و ما برای کسی که قیامت را انکار کند آتش سوزانی مهیا کرده‌ایم. هنگامی که این آتش آنها را از دور می‌بیند صدای وحشتناک و خشم آلود او را که با نفس زدن شدید همراه است می‌شنوند».

← وصف آتش سوزان


در این آیه خداوند توصیف عجیبی از این آتش سوزان کرده می‌گوید: هنگامی که این آتش آنها را از راه دور ببیند چنان به هیجان می‌آید که صدای وحشتناک و خشم آلود او را که با نفس زدن شدید همراه است می‌شنوند! (اذا را تهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا و زفیرا). در این آیه تعبیرات متعدد گویائی است که از شدت این عذاب الهی خبر می‌دهد:
۱ - نمی‌گوید آنها آتش دوزخ را از دور می‌بینند بلکه می‌گوید آتش آنها را می‌بیند، گوئی چشم و گوش دارد، چشم بر راه دوخته و انتظار این گنهکاران را می‌کشد!
۲ - نیاز به این ندارد که آنها نزدیک آن شوند تا به هیجان در آید، بلکه از فاصله دور - که طبق بعضی از روایات یک سال راه است - از خشم فریاد می‌زند.
۳ - از این آتش سوزان توصیف به تغیظ شده است، و آن عبارت از حالتی است که انسان خشم خود را با نعره و فریاد آشکار می‌سازد.
۴ - برای آتش دوزخ زفیر قائل شده یعنی شبیه آن حالتی که انسان نفس را در سینه فرو می‌برد، آنچنان که دنده‌ها به طرف بالا رانده می‌شوند و این معمولا در حالی است که انسان بسیار خشمگین می‌گردد.

معنای شهیق

[ویرایش]

وللذین کفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصیر• اذا القوا فیها سمعوا لها شهیقـا وهی تفور. «و برای کسانی که به پروردگارشان کافر شدند عذاب جهنم است و بد جایگاهی است. هنگامی که در آن افکنده می‌شوند صدای وحشتناکی از آن می‌شنوند و این در حالی است که پیوسته می‌جوشد».
(شهیق) در اصل به معنی صدای زشت و منکری همچون صدای الاغ است، و گاه گفته‌اند از ماده (شهوق) به معنی طولانی بودن گرفته شده (لذا کوه بلند را جبل شاهق می‌گویند) بنابراین (شهیق) به معنی ناله طولانی است.
بعضی گفته‌اند (زفیر) صدائی است که در گلو می‌پیچد، و (شهیق) صدائی است که در سینه رفت و آمد می‌کند، و به هر حال اشاره به صداهای وحشت انگیز و ناراحت کننده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. فرقان/سوره۲۵، آیه۱۱.    
۲. فرقان/سوره۲۵، آیه۱۲.    
۳. تفسیر نمونه، آیت الله ناصر مکارم شیرازی، ج۱۵، ص۳۶.    
۴. ملک/سوره۶۷، آیه۶.    
۵. ملک/سوره۶۷، آیه۷.    
۶. تفسیر نمونه، آیت الله ناصر مکارم شیرازی، ج۲۴، ص۳۲۷.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «صدای ناخوشایند جهنم».    جعبه ابزار