صنعت ابدال

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتبدیل حرفى به حرف دیگر را ابدال گویند.


ابدال از بدایع

[ویرایش]

یکى از اسلوب هاى بدیعى قرآن "ابدال" است.

معنای لغوی ابدال

[ویرایش]

در لغت به معناى تبدیل و دگرگون نمودن چیزى از حالت اصلى خود است .

معنای اصطلاحی ابدال

[ویرایش]

ابدال در اصطلاح جایگزین کردن حرفى به جاى حرف دیگر است، مانند مدحه و مدهه ( ها به جاى حا ).

مثال برای ابدال

[ویرایش]

مانند آیه: " فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم ؛ آن گاه دریا بشکافت و هر پاره اى از آن هم چون کوهى بزرگ بود." (شعراء، آیه ۶۳ ). در این آیه لام در " انفلق " به جاى " را " آمده است " انفلق " یعنى " انفرق " به دلیل ذیل آیه که فرمود: " کل فرق "؛ زیرا عرب فلق و فرق را به یک معنا استعمال مى کند، مانند: فلق الصبح و فرقه.
و مانند آیه: " فجاسوا خلال الدیار ؛ اندرون خانه ها را جست و جو مى کردند." ( اسراء، آیه ۵ ). در این آیه " فجاسوا " به جاى " فحاسوا " به کار رفته و جیم به جاى حاء آمده است .

مستندات مقاله

[ویرایش]

زرکشی، محمد بن بهادر، البرهان فى علوم القرآن، ج۳، ص۴۴۳.
سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، الاتقان فى علوم القرآن، ج۳، ص۳۰۳.
جر، خلیل، فرهنگ لاروس، ج۱، ص۱۸.

منبع

[ویرایش]

مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی.    جعبه ابزار