ضمیر فصل

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افضمیر فصل:ضمیر منفصل تأکید کننده مفهوم پیش از خود است.


تعریف ضمیر فصل

[ویرایش]

ضمیر فصل که به آن ضمیر عماد یا دعامه نیز مى گویند ضمیر منفصلى است که در محل رفع است و مفهوم پیش از خود را تقویت و تأکید مى کند.

جایگاه ضمیر فصل

[ویرایش]

ضمیر فصل از حیث تکلم، غیبت، حضور، مفرد و جمع با کلمه پیشین مطابقت مى کند و بعد از مبتدا یا چیزى که در اصل مبتدا بوده واقع مى شود. مانند "نحن" در: "و کنا نحن الوارثین؛ و ما خود وارثانیم."
و مانند "انت " در: "کنت انت الرقیب علیهم؛ تو خود نگاهبان آنان بودی. "

پانویس

[ویرایش]
 
۱. قصص/سوره۲۸،آیه۵۸.    
۲. مائده/سوره۵، آیه۱۱۷.    


مستندات مقاله

[ویرایش]

میرخلیلی، احمد، مثل درقرآن کریم، ص۶۹۲.
سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، الاتقان فی علوم القرآن، ج۲، ص۳۳۹-۳۴۰.    
خرمشاهی، بهاء الدین، دانش نامه قرآن وقرآن پژوهى، ج۲، ص۲۲۶۱-۲۲۶۲.

منبع

[ویرایش]

مرکز اطلاعات ومدارک اسلامی.    جعبه ابزار