ظن مانع

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدلیل ظنى معتبر، دلالت کننده بر عدم اعتبار یک ظن خاص را ظن مانع می‌گویند.


تعریف ظن مانع

[ویرایش]

ظن مانع، مقابل ظن ممنوع، و به معناى دلیل ظنى معتبرى است که بر عدم اعتبار ظن خاصی اقامه گردیده است، مثل آن که شهرتى، بر عدم اعتبار ظن حاصل از استحسان اقامه شود، و از آن جا که شهرت از ادله ظن آور است به همین دلیل به ظن حاصل از آن " ظن مانع " مى‌گویند، زیرا مانع از حجیت ظن حاصل از استحسان ( ظن ممنوع ) گردیده است.

اقتضای مقدمات انسداد

[ویرایش]

در این که اقتضاى مقدمات انسداد، رجحان ظن مانع است و یا ظن ممنوع، یا تساقط هر دو، و یا تمسک به هر یک که قوى تر است، اختلاف وجود دارد.

مستندات مقاله

[ویرایش]

انصارى، مرتضى بن محمدامین، فرائد الاصول، ج۱، ص۲۶۱.
مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۲، ص۴۸۴-۴۸۶.
ذهنی تهرانی، محمد جواد، تحریر الفصول، ج۳، ص۴۵۳.
جزایری، محمدجعفر، منتهى الدرایة فى توضیح الکفایة، ج۵، ص۷۵.
فاضل لنکرانی، محمد، ایضاح الکفایة، ج۴، ص۴۲۳.

منبع

[ویرایش]

مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی    
جعبه ابزار