فسق بنی نضیر (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افیهودیان بنی نضیر مردمی فاسق و تبهکار بودند، که این تبهکاری سبب خواریشان شد.


تبهکاری بنی نضیر

[ویرایش]


← مردمی فاسق


بنی نضیر، مردمی فاسق و تبهکار بودند.
هو الذی اخرج الذین کفروا... «او کسی است که کافران اهل کتاب را در نخستین برخورد (با مسلمانان) از خانه هایشان بیرون راند!». .. ولیخزی الفـسقین. «هر درخت با ارزش نخل را قطع کردید یا آن را به حال خود وا گذاشتید، همه به فرمان خدا بود و برای این بود که فاسقان را خوار و رسوا کند!»

← سبب خواری


فسق و تبهکاری ، سبب خواری بنی نضیر شد.
ما قطعتم من لینة او ترکتموها قائمة علی اصولها فباذن الله ولیخزی الفـسقین. «هر درخت با ارزش نخل را قطع کردید یا آن را به حال خود وا گذاشتید، همه به فرمان خدا بود و برای این بود که فاسقان را خوار و رسوا کند!»

←← خوار نمودن دشمن


جمله" و لیخزی الفاسقین" (تا فاسقان را خوار و رسوا کند) نشان می‌ دهد که لا اقل یکی از اهداف این کار خوار نمودن دشمن و در هم شکستن روحیه آنها بوده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. حشر/سوره۵۹، آیه۲.    
۲. حشر/سوره۵۹، آیه۵.    
۳. حشر/سوره۵۹، آیه۵.    
۴. تفسیر نمونه، ناصر مکارم شیرازی، ج۲۳، ص، ۴۹۶.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «فسق بنی نضیر».    جعبه ابزار