قدر متیقن خارجی1

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افقدر متیقن خارجی به مصادیق خارجی مشمول حکم به طور یقینی اطلاق می‌شود.


انواع قدر متیقن

[ویرایش]

در بحث اطلاق، از دو نوع قدر متیقن سخن به میان می‌آید:
۱. قدر متیقن خارجی؛
۲. قدر متیقن در مقام تخاطب .

تعریف

[ویرایش]

منظور از قدر متیقن خارجی، مصادیقی است که به یقین ، حکم شامل آنها می‌شود، مانند آن که شارع بگوید: «قلد المجتهد»، که قدر متیقن آن، وجوب تقلید از مجتهد اعلم است، هر چند دلیل اطلاق دارد و می‌توان به آن تمسک نموده و تقلید از مجتهد غیر اعلم را نیز جایز دانست. بنابراین، وجود قدر متیقن خارجی، مانع از تمسک به اطلاق نمی‌گردد.
[۲] آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۲۸۷.
[۴] فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۳، ص (۵۵۱-۵۵۰).
[۵] فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، ج۹، ص۹۵.
[۶] محمدی، علی، شرح اصول فقه، ج۱، ص۴۲۶.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. خارجا مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۱، ص۱۸۰.    
۲. آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۲۸۷.
۳. صدر، محمد باقر، بحوث فی علم الاصول، ج۳، ص۴۱۷.    
۴. فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۳، ص (۵۵۱-۵۵۰).
۵. فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، ج۹، ص۹۵.
۶. محمدی، علی، شرح اصول فقه، ج۱، ص۴۲۶.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، برگرفته از مقاله «قدر متیقن خارجی».جعبه ابزار